แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดกรวดน้ำ

บทสวดกรวดน้ำ

กรวดน้ำเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยตั้งใจ พร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วนำไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้ค่ะ โดยประเพณีการกรวดน้ำนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระ ทรงหลั่งทักษิโณทก (กรวดน้ำ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ นับตั้งแต่นั้นมาเวลาทำบุญจึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

การกรวดน้ำนั้นมี 2 วิธี คือ กรวดน้ำเปียก ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย และ กรวดน้ำแห้ง ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้

เราควรกรวดน้ำในขณะที่พระอนุโมทนาหรือหลังทำบุญเสร็จโดยทันที แต่หากไม่สะดวกจะทำตอนหลังก็ได้ แต่ควรทำในขณะนั้นดีกว่า ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ถ้ามีเปรตญาติมารอรับส่วนบุญ ท่านก็ย่อมได้รับในทันที และการรอไปกรวดที่บ้านหรือกรวดภายหลัง บางครั้งก็อาจลืมไป ผู้ที่เขาตั้งใจรับก็อด ผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็อดไปด้วยค่ะ

บทสวดกรวดน้ำ

บทสวดกรวดน้ำแบบยาวพร้อมคำแปล

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา
(ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ)

อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา  (ปิยา มะมัง)
(และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ)

สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ
(สูรย์จันทร์ และราชา ผู้ทรงคุณหรือสูงชาติ)

พรัหมะมารา จะ อินทา จะ โลกะปาลา จะ เทวะตา
(พรหม มาร และอินทราช ทั้งทวยเทพ และโลกบาล)

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ
(ยมราช มนุษย์มิตร ผุ้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ)

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ ปุญญานิ ปะกะตานิ เม
(ขอให้สุขศานติ์ทุกทั่วหน้า อย่าทุกข์ทน บุญผองที่ข้าทำจงอำนวยศุภผล)

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง
(ให้สุขสามอย่างล้น ให้ลุถึงนิพพานพลัน)

อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อิมินา อุททิเสนะ จะ
(ด้วยบุญนี้ที่เราทำ และอุทิศให้ปวงสัตว์)

ขิปปังหัง สุละเภ เจวะ ตัณหุปาทานะเฉทะนัง
(เราพลันได้ ซึ่งการตัด ตัวตัณหา อุปาทาน)

เย สันตาเน หินา ธัมมา ยาวะ นิพพานะโต มะมัง
(สิ่งชั่วในดวงใจ กว่าเราจะถึงนิพพาน)

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว
(มลายสิ้นจากสันดาน ทุกๆ ภพ ที่เราเกิด)

อุชุจิตตัง สะติปัญญา สัลเลโข วิริยัมหินา
(มีจิตตรง และสติปัญญาอันประเสริฐ พร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย)

มารา ละภันตะ โนกาสัง กาตุญจะ วิริเยสุ เม
(โอกาสอย่าพึงมี แก่หมูมารทั้งสิ้นทั้งหลาย เป็นช่อง ประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจม)

พุทธาทิปะวะโร นาโถธัมโม นาโถ วะรุตตะโม
(พระพุทธผู้วรนาถ พระธรรมที่พึ่งอุดม)

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง
(พระปัจเจกะพุทะสมทบ พระสงฆ์ ที่ผึ่งพยอง)

เตโสตตะมานุภาเวนะ มาโรกาสัง ละภันตุ มา
(ด้วยอานุภาพนั้น อย่าเปิดโอกาสให้แก่มาร  เทอญ)

บทสวดกรวดน้ำแบบย่อพร้อมคำแปล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง เม ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข)

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข)

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข)

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพสัตตา
(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข)

บทสวดกรวดน้ำแบบสั้นพร้อมคำแปล

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโยฯ
(ขอผลบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของ ข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุข สุขใจเถิดฯ)

บทสวดกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

วิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง

ควรเริ่มต้นโดยการเตรียมน้ำสะอาดใส่ภาชนะไว้พอสมควร จะเป็นคณฑี ขวดขนาดเล็ก แก้วน้ำ หรือขัน อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เมื่อพระสงฆ์เริ่มอนุโมทนาด้วยบท “ยถา…” เราก็เริ่มกรวดน้ำ โดยตั้งใจอุทิศส่วนบุญ มือขวาจับภาชนะน้ำริน ใช้มือซ้ายประคอง แล้วสวดบทกรวดน้ำในใจไปจนจบ

พอพระสงฆ์รูปที่ 2 รับว่า “สัพพีติโย” ให้เราหยุดหลั่งน้ำกรวด แล้วเทน้ำกรวดที่ยังเหลืออยู่นั้นลงในภาชนะที่รองรับน้ำให้หมด แล้วประนมมือรับพร การหลั่งน้ำกรวด ถ้าเป็นพื้นดินควรหลั่งลงในพื้นที่ที่สะอาดหมดจด ถ้าอยู่บนเรือนหรือสถานที่ที่ไม่ใช่พื้นดิน ต้องหาภาชนะอื่นที่สมควร เช่น ถาดหรือขันมารองน้ำกรวดไว้เสร็จแล้วจึงนำไปเทลงดินหรือโคนต้นไม้ที่สะอาดค่ะ

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*