แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดชุมนุมเทวดา

บทสวดชุมนุมเทวดา

บทสวดชุมนุมเทวดานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศลังกา ราว พ.ศ. 500  ด้วยความเชื่อของชาวลังกาที่นับถือพุทธศาสนาในขณะนั้น ประสงค์ให้พระสงฆ์ช่วยเหลือตนให้เกิดสิริมงคลและป้องกันภยันตรายต่างๆ โดยการสวดมนต์และคาถาตามแบบอย่างพราหมณ์ เหตุนี้พระสงฆ์ลังกาจึงได้คิดวิธีสวดพระปริตรขึ้น เรียกว่า “ราชปริตร” แปลว่า มนต์คุ้มครองพระเจ้าแผ่นดิน ต่อมาประชาชนต่างก็นิยมให้มีการสวดพระปริตรในพิธีของตนบ้าง จึงเกิดเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบันนั่นเองค่ะ

นอกจากนี้บทสวดชุมนุมเทวดายังมีแบ่งเป็นบทสวดชุมนุมเทวดา 7 ตำนาน และบทสวดชุมนุมเทวดา 12 ตำนานให้เราได้เลือกไปสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันนะคะ วันนี้เรามีให้ทั้ง 2 บทเลยพร้อมคำแปลให้ได้เข้าใจความหมายของบทสวดที่แท้จริงกันด้วย

บทสวดชุมนุมเทวดา

บทสวดชุมนุมเทวดา 7 ตำนาน

สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตา นุภาโว สะทา รักขะตุติ

ผะริตวา นะเมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิต ตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง

สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ

เทวา ชะละ ถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

บทสวดชุมนุมเทวดา 12 ตำนาน

สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ

สัคคะโมกขะทัง สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตา นุภาโว สะทา รักขะตุติ

ผะริตวา นะเมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิต ตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ

สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต ภุมมา จายันตุ

เทวา ชะละ ถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา ติฏฐันตา สันติเกยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโวเม สุณันตุ

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา
ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา

คำแปลบทสวดชุมนุมเทวดา

ท่านผู้เจริญทั้งหลาย ผู้มีเมตตา จงแผ่ไมตรีจิต ด้วยคิดว่าอานุภาพพระปริตรจังรักษาพระราชาผู้เป็นเจ้าแห่งนรชน พร้อมด้วยราชสมบัติ พร้อมด้วยพระราชวงศ์ พร้อมด้วยเสนามาตย์ แล้วอย่ามีจิตฟุ้งซ่าน ตั้งใจสวดพระปริตร

ขอเชิญเทวดาทั้งหลายในจักรวาลโดยรอบ จงมาประชุมกัน ณ ที่นี้ ขอเชิญฟังพระสัทธรรมที่ชี้ทางไปสวรรค์ และนิพพานของพระมุนีเจ้ากันเถิด

ขอเชิญเหล่าเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี รูปภพก็ดี และภุมมเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมานหรือยอดภูเขา และหุบผานภากาศ ในเกาะ ในแว่นเคว้น ในบ้าน ในต้นพฤาษาและป่าชัฎ ในเรือนและในไร่นาก็ดี และยักษ์ คนธรรพ์ นาค ซึ่งสถิตอยู่ในน้ำ บนบก และที่ลุ่มที่ดอน อันอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ คำใดเป็นของพระมุนี ท่านสาธุชนทั้งหลาย จงสดับคำข้าพเจ้านั้นฯ

ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม
ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย กาลนี้เป็นกาลฟังธรรม

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*