แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดทําวัตรเช้า

บทสวดทําวัตรเช้า

ทำวัตรเช้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลียนแบบมาแต่สมัยพุทธกาล ที่พระสงฆ์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังโอวาทเป็นกิจวัตรประจำ แต่ในปัจจุบันทำวัตรเช้าเป็นการไหว้พระสวดมนต์ของพระสงฆ์ตามปกติในตอนเช้าที่พึงทำตามหน้าที่หรือตามธรรมเนียมปกติ พุทธศาสนิกชนอย่างเราก็สามารถทำวัตรเช้าได้นะคะ อย่างวันนี้เรามีบทสวดทําวัตรเช้ามาฝากเพื่อนๆให้ได้นำไปสวดกัน เพื่อจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ในการเริ่มเช้าวันใหม่อย่างมีความสุขค่ะ

บทสวดทําวัตรเช้า

บทสวดทําวัตรเช้า

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา,  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ  (กราบ)
สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสามิ  (กราบ)
สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,   สังฆัง  นะมามิ  (กราบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ

โย  โส  ตะถาคะโต  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ,  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถาเทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวา,  โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง,  สัสสะมะณะพราหมะณิง  ปะชัง  สะเทวะมะนุสสัง  สะยัง  อะภิญญา  สัจฉิกัตวา  ปะเวเทสิ,  โย  ธัมมัง  เทเสสิ  อาทิกัลยาณัง  มัชเฌกัลยาณัง  ปะริโยสานะกัลยาณัง,  สาตถัง  สะพะยัญชะนัง  เกวะละปะริปุณณัง  ปะริสุทธัง  พรัหมะจะริยัง  ปะกาเสสิ,  ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  อะภิปูชะยามิ,  ตะมะหัง  ภะคะวันตัง  สิระสา  นะมามิฯ (กราบ)

โย  โส  สวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  สันทิฏฐิโก  อะกาลิโก  เอหิปัสสิโก,  โอปะนะยิโก  ปัจจัตตัง  เวทิตัพโพ  วิญญูหิ,  ตะมะหัง  ธัมมัง  อะภิปูชะยามิ,  ตะมะหัง  ธัมมัง  สิระสา  นะมามิฯ (กราบ)

โย  โส  สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ญายะปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  สามีจิปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  ยะทิทัง  จัตตาริ  ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะ  ปุริสะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อาหุเนยโย  ปาหุเนยโย  ทักขิเณยโย  อัญชะลีกะระณีโย,  อะนุตตะรัง  ปุญญักเขตตัง  โลกัสสะ,  ตะมะหัง  สังฆัง  อะภิปูชะยามิ,  ตะมะหัง  สังฆัง  สิระสา  นะมามิฯ (กราบ)

(นำ) หันทะ  มะยัง  ระตะนัตตะยัปปะณามะคาถาโย  เจวะ  สังเวคะวัตถุปะริทีปะกะ  ปาฐัญจะ  ภะณามะ  เส  

(รับ) พุทโธ  สุสุทโธ  กะรุณามะหัณณะโว,  โยจจันตะสุทธัพพะระญาณะโลจะโน,  โลกัสสะ  ปาปูปะกิเลสะฆาตะโก,  วันทามิ  พุทธัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง,  ธัมโม  ปะทีโป  วิยะ ตัสสะ สัตถุโน,  โย  มัคคะปากามะตะเภทะภินนะโก,  โลกุตตะโร  โย  จะ  ตะทัตถะทีปะโน  วันทามิ  ธัมมัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง,  สังโฆ  สุเขตตาภะยะติเขตตะสัญญิโต,  โย  ทิฏฐะสันโต  สุคะตานุโพธะโก,  โลลัปปะหีโน  อะริโย  สุเมธะโส,  วันทามิ  สังฆัง  อะหะมาทะเรนะ  ตัง,  อิจเจวะเมกันตะภิปูชะเนยยะกัง,  วัตถุตตะยัง  วันทะยะตา  ภิสังขะตัง,  ปุญญัง  มะยา  ยัง  มะมะ  สัพพุปัททะวา,  มาโหนตุ  เว  ตัสสะ  ปะภาวะสิทธิยาฯ

อิธะ  ตะถาคะโต  โลเก  อุปปันโน  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ,  ธัมโม  จะ  เทสิโต  นิยยานิโก  อุปะสะมิโก  ปะรินิพพานิโก  สัมโพธะคามี  สุคะตัปปะเวทิโต,  มะยันตัง  ธัมมัง  สุตวา  เอวัง  ชานามะ,  ชาติปิ ทุกขา  ชะราปิ ทุกขา  มะระณัมปิ ทุกขัง  โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาปิ ทุกขา,  อัปปิเยหิ  สัมปะโยโค  ทุกโข  ปิเยหิ  วิปปะโยโค  ทุกโข  ยัมปิจฉัง  นะละภะติ  ตัมปิ  ทุกขัง,  สังขิตเตนะ  ปัญจุปาทานักขันธา  ทุกขา,  เสยยะถีทัง,  รูปูปาทานักขันโธ,  เวทะนูปาทานักขันโธ,  สัญญูปาทานักขันโธ,  สังขารูปาทานักขันโธ,  วิญญาณูปาทานักขันโธ,  เยสัง ปะริญญายะ,  ธะระมาโน  โส  ภะคะวา,  เอวัง  พะหุลัง สาวะเก  วิเนติ,  เอวัง  ภาคา  จะ  ปะนัสสะ  ภะคะวะโต  สาวะเกสุ  อะนุสาสะนี  พะหุลา ปะวัตตะติ,  รูปัง  อะนิจจัง,  เวทะนา  อะนิจจา,  สัญญา  อะนิจจา,  สังขารา  อะนิจจา,  วิญญาณัง  อะนิจจัง,  รูปัง  อะนัตตา,  เวทะนา  อะนัตตา,  สัญญา  อะนัตตา,  สังขารา  อะนัตตา,  วิญญาณัง  อะนัตตา,  สัพเพ  สังขารา  อะนิจจา,  สัพเพ  ธัมมา  อะนัตตาติ,  เต  (ตา)  มะยัง  โอติณณามะหะ ชาติยา ชะรามะระเณนะ,  โสเกหิ  ปะริเทเวหิ  ทุกเขหิ  โทมะนัสเสหิ  อุปายาเสหิ,  ทุกโขติณณา  ทุกขะปะเรตา,  อัปเปวะนามิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยา  ปัญญาเยถาติ.

(สำหรับพุทธศาสนิก)  จิระปะรินิพพุตัมปิ  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  คะตา,  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,  ตัสสะ  ภะคะวะโต  สาสะนัง,  ยะถาสะติ  ยะถาพะลัง  มะนะสิกะโรมะ,  อะนุปะฏิปัชชามะ,  สา  สา  โน  ปะฏิปัตติ, อิมัสสะ  เกวะลัสสะ  ทุกขักขันธัสสะ  อันตะกิริยายะ  สังวัตตะตุฯ

อภิณหะปัจจะเวกขะณะ

ชะราธัมโมมหิ  ชะรัง  อะนะตีโต,  (ตา)
เรามีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้

พะยาธิธัมโมมหิ  พะยาธิง  อะนะตีโต,  (ตา)
เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้

มะระณะธัมโมมหิ  มะระณัง  อะนะตีโต, (ตา)
เรามีความตายเป็นธรรมดา  จะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้

สัพเพหิ  เม  ปิเยหิ  มะนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโว, 
เราจะละเว้นเป็นต่าง ๆ  คือว่าจะต้องได้พลัดพรากจากของรัก ของเจริญใจทั้งสิ้นไป

กัมมัสสะโกมหิ  กัมมะทายาโท  กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ  กัมมะปะฏิสะระโณ,
เรามีกรรมเป็นของ ๆ  ตน  มีกรรมเป็นผู้ให้ผล  มีกรรมเป็นแดนเกิด  มีกรรมเป็นผู้ติดตาม  มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย

ยัง  กัมมัง  กะริสสามิ  กัลยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา  ตัสสะทายาโท  ภะวิสสามิ,
เราจะทำกรรมอันใดไว้  เป็นบุญหรือเป็นบาป  เราจะเป็นทายาท  คือว่า  จะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไป

เอวัง  อัมเหหิ  อะภิณหังปัจจะเวกขิตัพพัง.
เราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันๆ เถิด

แผ่เมตตาตน

อะหัง  สุขิโต  โหมิ, นิททุกโข  โหมิ,  อะเวโร  โหมิ,
อัพยาปัชโฌ  โหมิ ,  อะนีโฆ  โหมิ,  สุขีอัตตานัง  ปะริหะรามิ.

แผ่เมตตาสัตว์

สัพเพ  สัตตา  สุขิตาโหนตุ,  สัพเพ  สัตตา  อะเวรา  โหนตุ,  สัพเพ  สัตตา  อัพยาปัชฌา  โหนตุ,  สัพเพ  สัตตา  อะนีฆา  โหนตุ,  สัพเพ  สัตตา  สุขีอัตตานังปะริหะรันตุ,  สัพเพ  สัตตา  สัพพะทุกขา  ปะมุจจันตุ,  สัพเพ  สัตตา  ลัทธะสัมปัตติโต  มา  วิคัจฉันตุ,  สัพเพ  สัตตา  กัมมัสสะกา  กัมมะทายาทา  กัมมะโยนิ  กัมมะพันธุ  กัมมะปะฏิสะระณา,  ยัง กัมมัง กะริสสันติ,  กัลยาณัง  วา  ปาปะกัง  วา,  ตัสสะ  ทายาทา  ภะวิสสันติ.

แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศล

สัพเพ  สัตตา  สะทา  โหนตุ,  อะเวรา  สุขะชีวิโน,
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย  อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย  จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็น  สุขทุกเมื่อเถิด

กะตัง  ปุญญะผะลัง  มัยหัง  สัพเพ  ภาคี  ภะวันตุ เต.
ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงได้เสวยผลบุญ  ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกาย  วาจา  ใจ  แล้วนั้นเทอญ.

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*