แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

สำหรับบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีไว้สำหรับบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ค่ะ ด้านบนคือคำสวด ส่วนด้านล่างคือคำแปลนะคะ

 

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)

พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)

พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)

สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก

http://www.lib.ru.ac.th/journal/mar/mar_montra01.html

http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B9%93?print=1&tmpl=component

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*