แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดพระพุทธคุณ

บทสวดพระพุทธคุณ

บทสวดพระพุทธคุณนี้สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อป้องกันภยันอันตรายอันจะกระทำแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ อมนุษย์ อสูรกาย สัตว์เดียรฉาน และป้องกันการประทุษร้ายเหล่านั้นได้ทั้งสิ้น หัวใจของบทสวดพระพุทธคุณกล่าวโดยย่อเป็นองค์ภาวนาภาษาบาลีว่า “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ” นั่นคือคาถานวหรคุณนั่นเอง

บทสวดพระพุทธคุณ

แบบบาลี

อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ
วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู
อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ
สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ

คำอ่าน

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

คำแปล

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม
เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง
ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ)
เสด็จไปดี (คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น) ทรงรู้แจ้งโลก
ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้
ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม

บทสวดพระพุทธคุณทำนองสรภัญญะ

องค์ใดพระสัมพุทธ      
สุวิสุทธสันดาน
ตัดมูลกเลสมาร                
บ มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในพระทัยท่าน            
ก็เบิกบานคือดอกบัว
ราคี บ พันพัว                  
สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย           
พระกรุณาดังสาคร
โปรดหมู่ประชากร             
มละโอฆกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์             
และชี้สุขเกษมศานต์
ชี้ทางพระนฤพาน             
อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก-            
ษุจรัสวิมลใส            
เห็นเหตุที่ใกล้ไกล             
ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ              
สันดานบาปแห่งชายหญิง
สัตว์โลกได้พึ่งพิง               
มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประนตน้อม             
ศิระเกล้าบังคมคุณ
สัมพุทธการุญ-                 
ญ ภาพนั้นนิรันดร (กราบ)

 

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*