แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดภาณยักษ์

บทสวดภาณยักษ์

การสวดภาณยักษ์ เป็นพิธีที่เชื่อกันว่า จะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดี เนื้อความที่นำมาสวดนั้นมาจากอาฏานาฏิยสูตร ซึ่งมีเนื้อหาว่า ด้วยรักษาในอาฏานาฏานคร บรรยายถึงเหตุการณ์การณ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และผู้ดูแลปกครองยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ และนาค

บทสวดภาณยักษ์

อาฏานาฏิยะสุตตะปาโฐ (ภาณยักษ์)

เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห
วิหะระติ คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต ฯ อะถะโข จัตตาโร มะหาราชา
มะหะติยา จะ ยักขะเสนายะ มะหะติยา จะ คันธัพพะเสนายะ
มะหะติยา จะ กุมภัณฑะเสนายะ มะหะติยา จะ นาคะเสนายะ
จะตุททิสัง รักขัง ฐะเปต๎วา จะตุททิสัง คุมพัง ฐะเปต๎วา
จะตุททิสัง โอวะระณัง ฐะเปต๎วา อะภิกกันตายะ รัตติยา
อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง คิชฌะกูฏัง โอภาเสต๎วา
เยนะ ภะคะวา เตนุปะสังกะมิงสุ อุปะสังกะมิต๎วา ภะคะวันตัง
อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ เตปิ โข ยักขา อัปเปกัจเจ
ภะคะวันตัง อะภิวาเทต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ
ภะคะวะตา สัทธิง สัมโมทิงสุ สัมโมทะนียัง กะถัง สาราณียัง
วีติสาเรต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ เยนะ ภะคะวา
เตนัญชะลิมปะณาเมต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ
นามะโคตตัง สาเวต๎วา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ อัปเปกัจเจ
ตุณ๎หีภูตา เอกะมันตัง นิสีทิงสุ ฯ เอกะมันตัง นิสินโน โข
เวสสะวัณโณ มะหาราชา ภะคะวันตัง เอตะทะโวจะ สันติ หิ
ภันเต อุฬารา ยักขา ภะคะวะโต อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต
อุฬารา ยักขา ภะคะวะโต ปะสันนา สันติ หิ ภันเต มัชฌิมา
ยักขา ภะคะวะโต อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต มัชฌิมา ยักขา
ภะคะวะโต ปะสันนา สันติ หิ ภันเต นีจา ยักขา ภะคะวะโต
อัปปะสันนา สันติ หิ ภันเต นีจา ยักขา ภะคะวะโต ปะสันนา
เยภุยเยนะ โข ปะนะ ภันเต ยักขา อัปปะสันนาเยวะ ภะคะวะโต ฯ
ตัง กิสสะ เหตุ ฯ ภะคะวะตา หิ ภันเต ปาณาติปาตา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ อะทินนาทานา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเสติ กาเมสุ
มิจฉาจารา เวระมะณิยา ธัมมัง เทเสติ มุสาวาทา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณิยา
ธัมมัง เทเสติ เยภุยเยนะ โข ปะนะ ภันเต ยักขา อัปปะฏิ-
วิระตาเยวะ ปาณาติปาตา อัปปะฏิวิระตา อะทินนาทานา
อัปปะฏิวิระตา กาเมสุ มิจฉาจารา อัปปะฏิวิระตา มุสาวาทา
อัปปะฏิวิระตา สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เตสันตัง โหติ
อัปปิยัง อะมะนาปัง สันติ หิ ภันเต ภะคะวะโต สาวะกา
อะรัญเญ วะนะปัตถานิ ปันตานิ เสนาสะนานิ ปะฏิเสวันติ
อัปปะสัททานิ อัปปะนิคโฆสานิ วิชะนะวาตานิ มะนุสสะราหะ-

เสยยะกานิ ปะฏิสัลลานะสารูปานิ ตัตถะ สันติ อุฬารา ยักขา
นิวาสิโน เย อิมัส๎มิง ภะคะวะโต ปาวะจะเน อัปปะสันนา
เตสัมปะสาทายะ อุคคัณหาตุ ภันเต ภะคะวา อาฏานาฏิยัง รักขัง
ภิกขูนัง ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา รักขายะ
อะวิหิงสายะ ผาสุวิหารายาติ ฯ อะธิวาเสสิ ภะคะวา ตุณ๎หีภาเวนะ ฯ
อะถะโข เวสสะวัณโณ มะหาราชา ภะคะวะโต อะธิวาสะนัง
วิทิต๎วา ตายัง เวลายัง อิมัง อาฏานาฏิยัง รักขัง อะภาสิ
วิปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภูตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นะหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พ๎ราห๎มะณัสสะ วุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สัก๎ยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะทะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูปะทัง
เยจาปิ นิพพุตา โลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทัง ฯ
ยะโต อุคคัจฉะติ สุริโย อาทิจโจ มัณฑะลี มะหา
ยัสสะ จุคคัจฉะมานัสสะ สังวะรีปิ นิรุชฌะติ
ยัสสะ จุคคะเต สุริเย ทิวะโสติ ปะวุจจะติ

ระหะโทปิ ตัตถะ คัมภีโร สะมุทโท สะริโตทะโก
เอวันตัง ตัตถะ ชานันติ สะมุทโท สะริโตทะโก
อิโต สา ปุริมา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
คันธัพพานัง อาธิปะติ ธะตะรัฏโฐติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ คันธัพเพหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะมานา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโตวะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
เยนะ เปตา ปะวุจจันติ ปิสุณา ปิฏฐิมังสิกา
ปาณาติปาติโน ลุททา โจรา เนกะติกา ชะนา
อิโต สา ทักขิณา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ วิรุฬโห อิติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ กุมภัณเฑหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง

อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะมานา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโต วะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
ยัตถะ โจคคัจฉะติ สุริโย อาทิจโจ มัณฑะลี มะหา
ยัสสะ โจคคัจฉะมานัสสะ ทิวะโสปิ นิรุชฌะติ
ยัสสะ โจคคะเต สุริเย สังวะรีติ ปะวุจจะติ
ระหะโทปิ ตัตถะ คัมภีโร สะมุทโท สะริโตทะโก
เอวันตัง ตัตถะ ชานันติ สะมุทโท สะริโตทะโก
อิโต สา ปัจฉิมา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
นาคานัง อาธิปะติ วิรูปักโขติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ นาเคหิปิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะนามา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโต วะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ

กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมัง ฯ
เยนะ อุตตะระกุรู รัมมา มะหาเนรุ สุทัสสะโน
มะนุสสา ตัตถะ ชายันติ อะมะมา อะปะริคคะหา
นะ เต พีชัง ปะวัปปันติ นะปิ นียันติ นังคะลา
อะกัฏฐะปากิมัง สาลิง ปะริภุญชันติ มานุสา
อะกะณัง อะถุสัง สุทธัง สุคันธัง ตัณฑุลัปผะลัง
ตุณฑิกิเร ปะจิต๎วานะ ตะโต ภัญชันติ โภชะนัง ฯ
คาวิง เอกะขุรัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
ปะสุง เอกะขุรัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
อิตถิง วาหะนัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
ปุริสัง วาหะนัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
กุมาริง วาหะนัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
กุมารัง วาหะนัง กัต๎วา อะนุยันติ ทิโสทิสัง
เต ยาเน อะภิรูหิต๎วา สัพพา ทิสา อะนุปะริยันติ
ปะจะรา ตัสสะ ราชิโน ฯ
หัตถิยานัง อัสสะยานัง ทิพพัง ยานัง อุปัฏฐิตัง
ปาสาทา สิวิกา เจวะ มะหาราชัสสะ ยะสัสสิโน
ตัสสะ จะ นะคะรา อะหุ อันตะลิกเขสุ มาปิตา
อาฏานาฏา กุสินาฏา ปะระกุสินาฏา
นาฏะปะริยา ปะระกุสิตะนาฏา

อุตตะเรนะ กะปีวันโต ชะโนฆะมะปะเรนะ จะ
นะวะนะวะติโย อัมพะระอัมพะระวะติโย
อาฬะกะมัณฑา นามะ ราชะธานี
กุเวรัสสะ โข ปะนะ มาริสะ มะหาราชัสสะ
วิสาณา นามะ ราชะธานี
ตัส๎มา กุเวโร มะหาราชา เวสสะวัณโณติ ปะวุจจะติ
ปัจเจสันโต ปะกาเสนติ ตะโตลา ตัตตะลา ตะโตตะลา
โอชะสี เตชะสี ตะโตชะสี สุโรราชา อะริฏโฐ เนมิ
ระหะโทปิ ตัตถะ ธะระณี นามะ ยะโต เมฆา ปะวัสสันติ
วัสสา ยะโต ปะตายันติ
สะภาปิ ตัตถะ ภะคะละวะตี นามะ ยัตถะ ยักขา ปะยิรุปาสันติ
ตัตถะ นิจจะผะลา รุกขา นานาทิชะคะณายุตา
มะยุระโกญจาภิรุทา โกกิลาภิหิ วัคคุภิ
ชีวัญชีวะกะสัทเทตถะ อะโถ โอฏฐะวะจิตตะกา
กุกกุฏฐะกา กุฬีระกา วะเน โปกขะระสาตะกา
สุกะสาลิกะสัทเทตถะ ทัณฑะมาณะวะกานิ จะ
โสภะติ สัพพะกาลัง สา กุเวระนะฬินี สะทา
อิโต สา อุตตะรา ทิสา อิติ นัง อาจิกขะตี ชะโน
ยัง ทิสัง อะภิปาเลติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส
ยักขานัง อาธิปะติ กุเวโร อิติ นามะโส
ระมะตี นัจจะคีเตหิ ยักเขหิ ปุรักขะโต
ปุตตาปิ ตัสสะ พะหะโว เอกะนามาติ เม สุตัง
อะสีติ ทะสะ เอโก จะ อินทะมานา มะหัพพะลา
เต จาปิ พุทธัง ทิส๎วานะ พุทธัง อาทิจจะพันธุนัง
ทูระโต วะ นะมัสสันติ มะหันตัง วีตะสาระทัง
นะโม เต ปุริสาชัญญะ นะโม เต ปุริสุตตะมะ
กุสะเลนะ สะเมกขะสิ อะมะนุสสาปิ ตัง วันทันติ
สุตัง เนตัง อะภิณหะโส ตัส๎มา เอวัง วะเทมะ เส
ชินัง วันทะถะ โคตะมัง ชินัง วันทามะ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง พุทธัง วันทามะ โคตะมันติ ฯ
อะยัง โข สา มาริสะ อาฏานาฏิยา รักขา ภิกขูนัง
ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา รักขายะ อะวิหิงสายะ
ผาสุวิหารายาติ ฯ ยัสสะ กัสสะจิ มาริสะ ภิกขุสสะ วา ภิกขุนิยา
วา อุปาสะกัสสะวา อุปาสิกายะ วา อะยัง อาฏานาฏิยา รักขา
สุคคะหิตา ภะวิสสะติ สะมัตตา ปะริยาปุตา ตัญเจ อะมะนุสโส
ยักโข วา ยักขิณี วา ยักขะโปตะโก วา ยักขะโปติกา วา
ยักขะมะหามัตโต วา ยักขะปาริสัชโช วา ยักขะปะจาโร วา
คันธัพโพ วา คันธัพพี วา คันธัพพะโปตะโก วา คันธัพพะโปติกา
วา คันธัพพะมะหามัตโต วา คันธัพพะปาริสัชโช วา คันธัพพะปะจาโร
วา กุมภัณโฑ วา กุมภัณฑี วา กุมภัณฑะโปตะโก วา กุมภัณ-
ฑะโปติกา วา กุมภัณฑะมะหามัตโต วา กุมภัณฑะปาริสัชโช วา
กุมภัณฑะปะจาโร วา นาโค วา นาคินี วา นาคะโปตะโก วา
นาคะโปติกา วา นาคะมะหามัตโต วา นาคะปาริสัชโช วา
นาคะปะจาโร วา ปะทุฏฐะจิตโต ภิกขุง วา ภิกขุนิง วา อุปาสะกัง

วา อุปาสิกัง วา คัจฉันตัง วา อะนุคัจเฉยยะ ฐิตัง วา อุปะติฏเฐยยะ
นิสินนัง วา อุปะนิสีเทยยะ นิปันนัง วา อุปะนิปัชเชยยะ ฯ นะ
เม โส มาริสะ อะมะนุสโส ละเภยยะ คาเมสุ วา นิคะเมสุ วา
สักการัง วา คะรุการัง วา นะ เม โส มาริสะ อะมะนุสโส
ละเภยยะ อาฬะกะมัณฑายะ นามะ ราชะธานิยา วัตถุง วา
วาสัง วา นะ เม โส มาริสะ อะมะนุสโส ละเภยยะ ยักขานัง
สะมิติง คันตุง อะปิสสุนัง มาริสะ อะมะนุสสา อะนะวัยหัมปิ
นัง กะเรยยุง อะวิวัยหัง อะปิสสุนัง มาริสะ อะมะนุสสา
อัตตาหิปิ ปะริปุณณาหิ ปะริภาสาหิ ปะริภาเสยยุง อะปิสสุนัง
มาริสะ อะมะนุสสา ริตตัมปิ ปัตตัง สีเส นิกกุชเชยยุง อะปิสสุนัง
มาริสะ อะมะนุสสา สัตตะธาปิสสะ มุทธัง ผาเลยยุง สันติ
หิ มาริสะ อะมะนุสสา จัณฑา รุทธา ระภะสา เต เนวะ
มะหาราชานัง อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ
นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ เต โข เต
มาริสะ อะมะนุสสา มะหาราชานัง อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ
เสยยะถาปิ มาริสะ รัญโญ มาคะธัสสะ วิชิเต โจรา เต เนวะ
รัญโญ มาคะธัสสะ อาทิยันติ นะ รัญโญ มาคะธัสสะ ปุริสะกานัง
อาทิยันติ นะ รัญโญ มาคะธัสสะ ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง
อาทิยันติ เต โข เต มาริสะ มะหาโจรา รัญโญ มาคะธัสสะ
อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ เอวะเมวะ โข มาริสะ สันติ หิ
อะมะนุสสา จัณฑา รุทธา ระภะสา เต เนวะ มะหาราชานัง
อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ นะ มะหาราชานัง

ปุริสะกานัง ปุริสะกานัง อาทิยันติ เต โข เต มาริสะ อะมะนุสสา
มะหาราชานัง อะวะรุทธา นามะ วุจจันติ โย หิ โกจิ มาริสะ
อะมะนุสโส ยักโข วา ยักขินี วา ยักขะโปตะโก วา ยักขะโปติกา
วา ยักขะมะหามัตโต วา ยักขะปาริสัชโช วา ยักขะปะจาโร วา
คันธัพโพ วา คันธัพพี วา คันธัพพะโปตะโก วา คันธัพพะโปติกา
วา คันธัพพะมะหามัตโต วา คันธัพพะปาริสัชโช วา คันธัพพะปะจาโร
วา กุมภัณโฑ วา กุมภัณฑี วา กุมภัณฑะโปตะโก วา กุมภัณฑะโปติกา
วา กุมภัณฑะมะหามัตโต วา กุมภัณฑะปาริสัชโช วา กุมภัณฑะ-
ปะจาโร วา นาโค วา นาคินี วา นาคะโปตะโก วา นาคะโปติกา
วา นาคะมะหามัตโต วา นาคะปาริสัชโช วา นาคะปะจาโร วา
ปะทุฏฐะจิตโต ภิกขุง วา ภิกขุนิง วา อุปาสะกัง วา อุปาสิกัง
วา คัจฉันตัง วา อะนุคัจเฉยยะ ฐิตัง วา อุปะติฏเฐยยะ นิสินนัง
วา อุปะนิสีเทยยะ นิปันนัง วา อุปะนิปัชเชยยะ อิเมสัง
ยักขานัง มะหายักขานัง เสนาปะตีนัง มะหาเสนาปะตีนัง
อุชฌาเปตัพพัง วิกกันทิตัพพัง วิระวิตัพพัง อะยัง ยักโข
คัณหาติ อะยัง ยักโข อาวีสะติ อะยัง ยักโข เหเฐติ อะยัง
ยักโข วิเหเฐติ อะยัง ยักโข หิงสะติ อะยัง ยักโข วิหิงสะติ
อะยัง ยักโข นะ มุญจะตีติ ฯ กะตะเมสัง ยักขานัง มะหายักขานัง
เสนาปะตีนัง มะหาเสนาปะตีนัง ฯ
อินโท โสโม วะรุโณ จะ ภารัท๎วาโช ปะชาปะติ
จันทะโน กามะเสฏโฐ จะ กินนุฆัณฑุ นิฆัณฑุ จะ
ปะนาโท โอปะมัญโญ จะ เทวะสูโต จะ มาตะลิ
จิตตะเสโน จะ คันธัพโพ นะโฬราชา ชะโนสะโภ

สาตาคิโร เหมะวะโต ปุณณะโก กะระติโย คุโฬ
สิวะโก มุจจะลินโท จะ เวสสามิตโต ยุคันธะโร
โคปาโล สุปปะเคโธ จะ หิริเนตติ จะ มันทิโย
ปัญจาละจันโท อาฬะวะโก ปะชุนโน
สุมะโน สุมุโข ทะธิมุโข
มะณิ มาณิจะโร ทีโฆ อะโถ เสริสะโก สะหะ ฯ
อิเมสัง ยักขานัง มะหายักขานัง เสนาปะนีตัง มะหาเสนา-
ปะตีนัง อุชฌาเปตัพพัง วิกกันทิตัพพัง วิระวิตัพพัง อะยัง ยักโข
คัณหาติ อะยัง ยักโข อาวีสะติ อะยัง ยักโข เหเฐติ อะยัง ยักโข
วิเหเฐติ อะยัง ยักโข หิงสะติ อะยัง ยักโข วิหิงสะติ อะยัง
ยักโข นะ มุญจะตีติ ฯ อะยัง โข สา มาริสะ อาฏานาฏิยา
รักขา ภิกขูนัง ภิกขุนีนัง อุปาสะกานัง อุปาสิกานัง คุตติยา
รักขายะ อะวิหิงสายะ ผาสุวิหารายาติ ฯ หันทะ จะทานิ มะยัง
มาริสะ คัจฉามะ พะหุกิจจา มะยัง พะหุกะระณียาติ ฯ ยัสสะทานิ
ตุม๎เห มะหาราชาโน กาลัง มัญญะถาติ ฯ
อะถะโข จัตตาโร มะหาราชา อุฏฐายาสะนา ภะคะวันตัง
อะภิวาเทตะวา ปะทักขิณัง กัต๎วา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ เตปิ
โข ยักขา อุฏฐายาสะนา อัปเปกัจเจ ภะคะวันตัง อะภิวาเทตะวา
ปะทักขิณัง กัต๎วา ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ ภะคะวะตา
สัทธิง สัมโมทิงสุ สัมโทะนียัง กะถัง สาราณียัง วีติสาเรตะวา
ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ เยนะ ภะคะวา เตนัญชะลิมปะ-
ณาเมตะวา ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ นามะโคตตัง สาเวตะวา
ตัตเถวันตะระธายิงสุ อัปเปกัจเจ ตุณ๎หีภูตา ตัตเถวันตะระธายิงสุ ฯ

 

ที่มาของบทสวดภาณยักษ์

หากพิจารณาเนื้อหาในอาฏานาฏิยสูตรจะพบว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแจ้งให้พระบรมศาสดาพุทธและบรรดาสาวกในพระพุทธศาสนา ได้ตระหนักว่า ยังมีเหล่ายักษ์ ที่เป็นมิจฉาทิษฐิ ไม่เลื่อมใสในพระธรรมอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ดีแล้ว เพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรม เพื่อเว้นจากฆ่าสัตว์, ลักทรัพย์, ประพฤติผิดในกาม, พูดปด, ดิ่มสุราเมรัย พวกยักษ์เหล่านั้นไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้โดยมากจึงไม่ชอบ

ท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 กราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า หากพระสาวกของพระผู้มีพระภาคเสพเสนาสนะอันสงัดในป่า อาจถูกยักษ์ชั้นผู้ใหญ่ที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาครบกวน และทำอันตรายได้ ด้วยเหตุนี้เพื่อคุ้มครองรักษารักษาภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 จึงกราบทูลสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงเรียนคาถาบทหนึ่ง เพื่อทำยักษ์เหล่านั้นให้เลื่อมใส พระผู้มีพระภาคทรงรับโดยดุษณีภาพ ท้าวเวสสวัณจึงกล่าวการรักษา ชื่อ อาฏานาฏิยา ซึ่งคำว่า “ รักขา” มีลักษณะเดียวกับ “ปริตร” คือสวดสำหรับคุ้มครองป้องกันภัย

ทั้งนี้ พระสูตรดังกล่าวมีขนาดยาวมาก ในหนังสือบทสวดมนต์หลวง ส่วนของภาณวาร หรือจุตภาณวาร จึงแบ่งเป็น 2 ภาค คือ ปุพพภาค และปัจฉิมภาค ภาคแรกเรียกว่า “ยกฺขภาควาร” หรือ ภาณยักษ์ส่วนภาคหลังเรียกว่า “พุทฺธภาควาร” หรือภาณพระ แต่ด้วยความที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับยักษ์ และอมนุษย์ ผู้คนทั่วไปจึงนิยมเรียกกันว่าการสวดภาณยักษ์ แต่ในความเป็นจริงแล้วการสวดภาณยักษ์ เป็นการเรียกโดยสะดวก เพราะในการสวดภาณยักษ์นั้นมีทั้งภาณยักษ์ และภาณพระ รวมกันเป็นอาฏานาฏิยสูตร

นอกจากนี้ ยังมีการตัดตอนอาฏานาฏิยสูตรในส่วนที่เป็น “รักขา” หรือคาถา หรือพระปริตร ที่ท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 ทรงถวายแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระองค์ได้ทรงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์เรียนรักขานี้ เพื่อป้องกันภยันตรายจากยักษ์และอมนุษย์ ที่เป็นมิจฉาทิษฐิ ต่อมาพระปริตรนี้นิยมสวดกันอย่างกว้างขวาง มีรวมอยู่ในจุลราชปริตร หรือ สวด 7 ตำนาน อันหมายถึงการสวดพระปริตร 7 บท และในมหาราชปริตร หรือสวด 12 ตำนาน อันหมายถึงการสวดพระปริตร 12 บท

 

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C

http://www.watpamafai.org/index.php?mo=3&art=304602

http://trang82.wordpress.com/2010/09/04/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%A7/

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*