แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยฝึกจิต สร้างสมาธิ และช่วยให้มีจิตใจที่ผ่องใสก่อนนอน นอกจากบทสวดแต่ละบทจะสอดแทรกแง่คิดดีๆในการดำรงชีวิตแล้ว ยังช่วยในเรื่องของสมาธิ ปัญญา และการพิจารณาเรื่องต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากยิ่งขึ้น สำหรับเพื่อนๆคนใดที่กำลังหาบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง วันนี้เรามีมาฝากกันค่ะ

บทสวดมนต์ก่อนนอน

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ : http://www.irishenvy.com/

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ (กราบ 1 ครั้ง)
สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมะสามิ (กราบ 1 ครั้ง)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)

บทสวดอาราธนาศีล 5

มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ
ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ
ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

บทสวดไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (อิติปิ โส)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชา จะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า “วิญญูฮีติ”)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะ โฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง (พรัหมัง อ่านว่า พรัมมัง)
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

บทสวดมหาการุณิโก

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง
ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะรา
ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก
สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ
สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ ปะทักขิณัง (พรัหมะ อ่านว่า พรัมมะ)
กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง
มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ
กัตตะวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

บทสวดคาถาชินบัญชร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ตั้งนะโม 3 จบ) เจริญภาวนาระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง            ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ              เทวานังปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโมพุทธายะ

๑.  ชะยาสะนากะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง  เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

๒.  ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฎฐะวีสะติ  นายะกา  สัพเพ
ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

๓.  สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน
สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  อุเร  สัพพะคุณากะโร

๔.  หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ
โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะวามะเก

๕.  ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง  อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป  จะ  มะหานาโม  อุภาสุง วามาโสตะเก

๖.  เกสะโต  ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย  วะ ปะภังกะโร
นิสินโน  สิริสัมปันโน  โสภิโต  มุนิ  ปุงคะโว

๗.  กุมาระกัสสะโป  เถโร  มะเหสี  จิตตะวาทะ  โก
โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง  ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

๘.  ปุณโณ อังคุลิมาโล  จะ  อุปาลี  นันทะสีวะลีเถรา
ปัญจะอิเมชาตา  นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ

๙.  เสสาสีติ  มะหาเถรา  วิชิตา  ชินะสาวะกา  เอเตสีติ
มะหาเถรา  ชิตะวันโน  ชิโนระสา  ชะลันตา สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

๑๐.  ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ  ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง  ธะชัคคัง
ปัจฉะโต  อาสิ  วาเม  อังคุลิมาละกัง

๑๑.  ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะ  สุตตะกัง
อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ  เสสา  ปาการะสัณฐิตา

๑๒.  ชินา  นานา  วะระสังยุตตา  สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา  พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓.  อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ  อะนันตะชินะเตชะสา วะสะ โต เม
สะกิจเจนะ  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔.  ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ  วิหะรันตัง  มะฮีตะเล  สะทา
ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสา สะภา

๑๕.  อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ ชินะปัญชะเรติฯ

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ  
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์

อะหัง อเวโร โหมิ        
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ  
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก

อะหัง อะนีโฆ โหมิ     
ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ  
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทสวดมนต์แผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดฯ

บทสวดอุทิศส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา  
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา   
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

คำอธิษฐานอโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงษาคณาญาติ และผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้า มีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญฯ (กราบ 3 ครั้ง)

เสร็จเรียบร้อยกับบทสวดมนต์ก่อนนอนที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกันนะคะ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้นำไปสวดมนต์ฝึกจิต สร้างสมาธิกันค่ะ หลังจากสวดมนต์แล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดี ตื่นมารับเช้าวันใหม่ด้วยจิตใจที่ผ่องใสนะคะ

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*