แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดมนต์ประจําวัน

บทสวดมนต์ประจําวัน

การสวดมนต์ประจําวันเป็นการฝึกจิตที่ดีเยี่ยมเลยนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะยังจำหรือแปลความหมายของบทสวดมนต์ไม่ค่อยเข้าใจก็ตาม แต่เราก็ได้เสริมดวงชะตา สร้างบุญบารมี และเป็นการปลูกฝังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในจิตใจอีกด้วยค่ะ วันนี้เรามีบทสวดมนต์ประจําวันมาฝากให้เพื่อนๆได้นำไปสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นกันเลยค่ะ เพื่อทำให้จิตใจของเราผ่องใสขึ้นด้วยนะคะ

บทสวดมนต์ประจําวัน

ก่อนสวดมนต์ : เราควรเตรียมน้ำสำหรับกรวดน้ำแผ่เมตตา 1 ชุด น้ำดื่มสำหรับไว้จิบแก้คอแห้งเวลาสวดมนต์ค่ะ และที่สำคัญควรทำจิตใจให้สงบ โดยการนั่งสมาธิก่อนประมาณ 3 – 5 นาทีค่ะ หลังจากนั้น

  • จุดธูป 3 ดอก บูชาพระรัตนตรัย
  • จุดธูป 7 ดอก บูชาพระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง พระแม่ธรณี ผีบ้าน ผีเรือน
  • จุดธูป 16 ดอก กล่าวบูชาเทพยะดา เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกผู้ทุกพระองค์
บทสวดมนต์ประจําวัน

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ : http://home.swipnet.se/ratnashri/buddhalife.htm

คำบูชาพระ

อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  ปูเชมิ
อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  ปูเชมิ
อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  ปูเชมิ

คำบูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)
สะวาขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ
ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ
ตะติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ

บทสวดนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ท่อง 3 จบ)

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณังคัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำขอขมาพระรัตนตรัย

สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  อุกาสะ  ทวารัตเยนะ  กะตัง
สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะ  เม  ภันเต  อุกาสะ  ขะมามิ ภันเตฯ

หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดงดเว้นโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

บทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ (อิติปิ โส)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ
วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู
อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ
สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม
สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า “วิญญูฮีติ”)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา
เอสะ ภะคะวะโต สาวะกสังโฆ
อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย
อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

พาหุง สะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลัง อุทิตะ โฆระสะเสนะมารัง
ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง
ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง
ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง
ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา
จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
สันเตนะ โสมะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง
ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
อิทธูปะเทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง
พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง (พรัหมัง อ่านว่า พรัมมัง)
ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท
ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย
วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ
โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

บทสวดมหาการุณิโก

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง
ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะรา
ชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก
สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติฯ

สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ
สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะ จาริสุ ปะทักขิณัง (พรัหมะ อ่านว่า พรัมมะ)
กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง
มะโนกัมมัง ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ
กัตตะวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณฯ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ

พระคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)

สวดภาวนาพระคาถานี้เป็นประจำสม่ำเสมอจะทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ ก่อนเจริญภาวนาให้ระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ด้วยนะคะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (ตั้งนะโม 3 จบ)

ปุตตะกาโมละเภปุตตัง            ธะนะกาโมละเภธะนัง
อัตถิกาเยกายะญายะ              เทวานังปิยะตัง สุตตะวา
อิติปิโส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ
มรณังสุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโมพุทธายะ

๑.  ชะยาสะนากะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง  เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา

๒.  ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฎฐะวีสะติ  นายะกา  สัพเพ
ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา

๓.  สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน
สังโฆ  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  อุเร  สัพพะคุณากะโร

๔.  หะทะเย  เม  อะนุรุทโธ  สารีปุตโต  จะ  ทักขิเณ
โกณฑัญโญ  ปิฏฐิภาคัสมิง  โมคคัลลาโน  จะวามะเก

๕.  ทักขิเณ  สะวะเน  มัยหัง  อาสุง อานันทะ ราหุโล
กัสสะโป  จะ  มะหานาโม  อุภาสุง วามาโสตะเก

๖.  เกสะโต  ปิฏฐิภาคัสมิง  สุริโย  วะ ปะภังกะโร
นิสินโน  สิริสัมปันโน  โสภิโต  มุนิ  ปุงคะโว

๗.  กุมาระกัสสะโป  เถโร  มะเหสี  จิตตะวาทะ  โก
โส  มัยหัง  วะทะเน  นิจจัง  ปะติฏฐาสิ  คุณากะโร

๘.  ปุณโณ อังคุลิมาโล  จะ  อุปาลี  นันทะสีวะลีเถรา
ปัญจะอิเมชาตา  นะลาเฏ  ติละกา  มะมะ

๙.  เสสาสีติ  มะหาเถรา  วิชิตา  ชินะสาวะกา  เอเตสีติ
มะหาเถรา  ชิตะวันโน  ชิโนระสา  ชะลันตา สีละเตเชนะ  อังคะมังเคสุ  สัณฐิตา

๑๐.  ระตะนัง  ปุระโต  อาสิ  ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง  ธะชัคคัง
ปัจฉะโต  อาสิ  วาเม  อังคุลิมาละกัง

๑๑.  ขันธะโมระปะริตตัญจะ  อาฏานาฏิยะ  สุตตะกัง
อากาเส  ฉะทะนัง  อาสิ  เสสา  ปาการะสัณฐิตา

๑๒.  ชินา  นานา  วะระสังยุตตา  สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา  พาหิรัชฌัตตุปัททะวา

๑๓.  อะเสสา  วินะยัง  ยันตุ  อะนันตะชินะเตชะสา วะสะ โต เม
สะกิจเจนะ  สะทา  สัมพุทธะปัญชะเร

๑๔.  ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ  วิหะรันตัง  มะฮีตะเล  สะทา
ปาเลนตุ  มัง  สัพเพ  เต  มะหาปุริสา สะภา

๑๕.  อิจเจวะมันโต  สุคุตโต  สุรักโข ชินานุภาเวนะ  ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ  ชิตาริสังโฆ  สังฆานุภาเวนะ  ชิตันตะราโย
สัทธัมมานุภาวะปาลิโต  จะรามิ ชินะปัญชะเรติฯ

บทสวดแผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ         ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข
อะหัง นิททุกโข โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากทุกข์
อะหัง อเวโร โหมิ         ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากเวร
อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ   ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากความลำบาก
อะหัง อะนีโฆ โหมิ      ขอให้ข้าพเจ้าจงปราศจากอุปสรรค
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ   ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่น

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอันตรายทั้งสิ้นเถิดฯ

บทอุทิศส่วนกุศล (บทกรวดน้ำ)

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตา ปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจะริยานังโหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจะริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา  
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ เวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข

อิทัง สัพพะ สัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา   
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

คำอธิษฐานอโหสิกรรม

ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตาม ขอให้เจ้ากรรมและนายเวร จงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า
อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น ยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน
เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงษาคณาญาติ และผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้า มีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญฯ

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*