แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) พระโพธิสัตว์ผู้มีพระเมตตา ผู้ทรงเอื้ออารีแก่มวลมนุษย์ที่กราบไหว้บูชาให้ประสบผลสำเร็จตามสิ่งที่หวัง มีเรื่องเล่ากันมานานว่าเจ้าแม่กวนอิมสามารถช่วยปัดเป่าความทุกข์ภัยพยันตรายให้ผู้ที่เดือดร้อน แล้วผู้ที่ขอให้ท่านช่วยเหลือถวายตัวเองโดยตั้งสัตย์และจิตอธิษฐานว่าจะไม่รับประทานเนื้อวัวตลอดชีวิตก็จะประสบผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ เพราะการไม่กินเนื้อสัตว์นั้นช่วยให้กรรมบางอย่างระงับไปเพราะไม่มีการฆ่าสัตว์นั้นอีกนั่นเองค่ะ

การเริ่มบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่บ้านครั้งแรกนั้นให้เราไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพูหรือสีขาวจำนวน 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ส้ม สาลี่ อย่างละ 4 ผล เพิ่มผลไม้อะไรอีกก็ได้ (ยกเว้นมะม่วง มังคุด พุทรา) ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์ น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ (ถ้ามี) และเวลาสวดมนต์ควรถวายประคำด้วย 1 เส้น

ส่วนวันธรรมดาก็ถวายน้ำชาและผลไม้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ และการวางเจ้าแม่กวนอิมสามารถวางตรงไหนไว้ที่เป็นหิ้งพระก็ได้ แต่ต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป สูงกว่าพระสงฆ์ ใกล้มหาเทพได้ และควรหันท่านขึ้นกับดวงชะตาราศีเกิดของผู้บูชาค่ะ

เมื่อจะเริ่มบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมให้เราตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วจึงสวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม 3 จบ และแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิมค่ะ และถ้าเราคิดจะตั้งบูชาเจ้าแม่กวนอิมแล้วต้องงดทานเนื้อวัวและห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่านโดยเด็ดขาดค่ะ

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

ขอขอบคุณรูปภาพประกอบ : http://mykuanyin.blogspot.com/2011_06_01_archive.html

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

บทสรรเสริญพระคุณ

นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ 1 ครั้ง)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ 1 ครั้ง)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ 1 ครั้ง)
นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ 1 ครั้ง)

บทมหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว)

โชยชิ่ว โชยงั่ง บ่อไหง๋ ไต่ปุยซิมทอลอ นีจิ่ว (จำนวน 3 จบ)

ปึงซือออนีทอ ยูไล้ (จำนวน 3 จบ)

นำมอ ฮอลาตัน นอตอลา เหย่ เย
นำมอ ออลีเย ผ่อลูกิดตีซอปอลาเย
ผู่ทีสัตตอพอเย หม่อฮอสัตตอพอเย
หม่อ ฮอเกียลูนี เกียเยงัน สัตพันลาฮัวอี
ซูตัน นอตันเซ
นำมอ สิดกิด ลีตออีหม่งออลีเย
ผ่อลูกิด ตีสิด ฮูลาเลงถ่อพอ
นำมอ นอลา กินซี
ซีลี หม่อฮอพันตอซาเม
สะพอ ออทอ เตาซีพง
ออซีเย็น สะพอ สะตอ นอมอ พอสะตอ
นอมอ พอเค มอฮัว เตอเตา
ตันจิต ทองัน ออพอ ลูซี
ลูเกียตี เกียลอตี อีซีลี
หม่อฮอ ผู่ทีสัตตอ สัตพอ สัตพอ
มอลา มอลา มอซี มอซี ลีทอยิน
กีลูกีลูกิดมง ตูลู ตูลู ฟาเซเยตี
หม่อ ฮอฮัว เซเยตี ทอลา ทอลา
ตีลีนี สิด ฮูลาเย เจลา เจลา มอมอ ฮัวมอลา หมกตีลี
อีซี อีซี สิดนอ สิดนอ ออลาซัน ฮูลาเซลี
ฮัวซอ ฮัวซัน ฮูลา เซเย
ฮูลู ฮูลู มอลา ฮูลู ฮูลู ซีลี ซอลา ซอลา
สิดลี สิดลี ซูลู ซูลู ผู่ถี่เย ผู่ถี่เย ผู่ถ่อเย ผู่ถ่อเย
มีตีลีเย นอลา กินซี ตีลีสิด นีนอ
ผ่อเย มอนอ ซอผ่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
หม่อฮอ สิดถ่อเย ซอผ่อฮอ สิดทอยีอี
สิดพันลาเย ซอผ่อฮอ นอลากินซี ซอผ่อฮอ
มอลานอลา ซอผ่อฮอ สิดลาเซง ออหมกเคเย
ซอผ่อฮอ ซอผ่อหม่อฮอ ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ
เจกิดลา ออสิดถ่อเย ซอผ่อฮอ ปอทอมอกิดสิดถ่อเย
ซอผ่อฮอ นอลากินซี พันเคลาเย ซอผ่อฮอ
มอพอลี เซงกิดลาเย ซอผ่อฮอ
นำมอห่อลาตัน นอตอลาเยเย
นำมอออลีเย ผ่อลูกิตตี ชอพันลาเย ซอผ่อฮอ
งันสิดตินตู มันตอลา ปัดถ่อเย ซอผ่อฮอ

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมที่เรานำมาฝากเพื่อนๆนี้เป็นการออกเสียงตามภาษาจีนแต้จิ๋วที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยได้แปลไว้ทั้งสองบทค่ะ เราสามารถตั้งจิตอธิษฐานเป็นภาษาไทยหรือภาษาใดก็ได้นะคะ เพราะการสื่อความหมายจะใช้แรงตั้งจิตอธิษฐานที่เกิดจากความตั้งใจอันแน่วแน่ของผู้กราบไหว้ในขณะสวดบริกรรมนั่นเองค่ะ

ขอขอบคุณวีดีโอบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม
– http://www.youtube.com/watch?v=BCvT2xE5Jl0

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*