แนะนำ
Home » บทสวดมนต์ » บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยบทสวดอิติปิโสนั้นมีความเชื่อว่าถ้าเราสวดอิติปิโสเท่าอายุ หรือ สวดอิติปิโสเท่าอายุ (+1) จะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ทำให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ มีเทวดาปกปักรักษา เป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รัก นอกจากนี้การสวดอิติปิโสเท่าอายุก็เปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนั่นเอง

สำหรับการสวดบทสวดอิติปิโสเท่าอายุ เราต้องตั้งนะโม 3 จบก่อนจะเริ่มทำสวดอิติปิโสเท่าอายุ โดยให้เราสวดเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 20 ปี เมื่อสวดครบ 20 จบ แล้วให้บวกอีก 1 เป็น 21 จบค่ะ

บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโส

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ) เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว (คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น) เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความจำเริญ จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่า “วิญญูฮีติ”)

พระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไม่จำกัดกาล เป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิด เป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัว เป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลี กะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติฯ

สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฎิบัติดีแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้ว สงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติสมควรแล้ว ได้แก่ บุคคลเหล่านี้ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงตัวบุรุษได้ ๘ บุรุษ (คือ พระอริยบุคคล ๘) นั้นแหละสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรแก่ทักษิณา เป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

(สวดให้ครบอายุ แล้ว +1)

นอกเหนือจากการสวดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้ว สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์อย่างแน่นอนเลย คือ การมีสมาธิจากจิตใจที่สงบนิ่งมากขึ้น อย่างไรก็ตามเราก็อย่ามุ่งหวังผลพวงจากการสวดมนต์มากนัก เพราะสวดเพื่อความสุขกาย สบายใจของเราก็น่าจะเพียงพอแล้วใช่ไหมล่ะคะ

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*