แนะนำ
Home » บทสวดมนต์

บทสวดมนต์

บทสวดทําวัตรเช้า

บทสวดทําวัตรเช้า

ทำวัตรเช้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลียนแบบมาแต่สมัยพุทธกาล ที่พระสงฆ์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังโอวาทเป็นกิจวัตรประจำ แต่ในปัจจุบันทำวัตรเช้าเป็นการไหว้พระสวดมนต์ของพระสงฆ์ตามปกติในตอนเช้าที่พึงทำตามหน้าที่หรือตามธรรมเนียมปกติ พุทธศาสนิกชนอย่างเราก็สามารถทำวัตรเช้าได้นะคะ อย่างวันนี้เรามีบทสวดทําวัตรเช้ามาฝากเพื่อนๆให้ได้นำไปสวดกัน เพื่อจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ในการเริ่มเช้าวันใหม่อย่างมีความสุขค่ะ บทสวดทําวัตรเช้า อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา,  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ  (กราบ) สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสามิ  (กราบ) สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,   สังฆัง  นะมามิ  (กราบ) นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ โย  โส  ตะถาคะโต  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ,  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถาเทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวา,  โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง,  ...
Read More »

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

สำหรับบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีไว้สำหรับบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ค่ะ ด้านบนคือคำสวด ส่วนด้านล่างคือคำแปลนะคะ   อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ) พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ) สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)   ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/mar/mar_montra01.html http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B9%93?print=1&tmpl=component
Read More »

บทสวดภาณยักษ์

บทสวดภาณยักษ์

การสวดภาณยักษ์ เป็นพิธีที่เชื่อกันว่า จะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดี เนื้อความที่นำมาสวดนั้นมาจากอาฏานาฏิยสูตร ซึ่งมีเนื้อหาว่า ด้วยรักษาในอาฏานาฏานคร บรรยายถึงเหตุการณ์การณ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และผู้ดูแลปกครองยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ และนาค อาฏานาฏิยะสุตตะปาโฐ (ภาณยักษ์) เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต ฯ อะถะโข จัตตาโร มะหาราชา มะหะติยา จะ ยักขะเสนายะ มะหะติยา จะ คันธัพพะเสนายะ มะหะติยา จะ กุมภัณฑะเสนายะ มะหะติยา จะ นาคะเสนายะ จะตุททิสัง รักขัง ฐะเปต๎วา จะตุททิสัง คุมพัง ฐะเปต๎วา จะตุททิสัง โอวะระณัง ฐะเปต๎วา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง คิชฌะกูฏัง โอภาเสต๎วา เยนะ ภะคะวา ...
Read More »

บทสวดบารมี 30 ทัศ

บทสวดบารมี 30 ทัศ

บารมี 30 ทัศ คือ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ บารมีที่บำเพ็ญนั้นมีทั้งหมด 10 ข้อ บารมีที่บำเพ็ญมานั้นก็คือ ทานบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี รวมเรียกว่าบารมี 30 (3 x 10) โดยแบ่งเป็นบารมีชั้นธรรมดา 10 (บารมี) บารมีชั้นกลาง 10 (อุปบารมี) และ บารมีชั้นสูง 10 (ปรมัตถบารมี) รวมเป็นบารมี 30 ประการ โดยบทสวดนี้สืบทอดโดยครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทยค่ะ เรามาดูบทสวดบารมี 30 ทัศ พร้อมคำแปลกันได้เลยค่ะ ทานะ ปาระมี สัมปันโน , ทานะ อุปะปารมี สัมปันโน , ทานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , ...
Read More »

บทสวดมนต์ข้ามปี

บทสวดมนต์ข้ามปี

กิจกรรมบทสวดมนต์ข้ามปีซึ่งจะจัดในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 1 มกราคม ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่ถ้าหากท่านใดไม่สะดวก อยากจะสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่บ้านก็ได้เช่นกัน หากเราทำใจให้สงบและตั้งใจก็สามารถสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านได้เช่นกันค่ะ โดยบทสวดมนต์ข้ามปีนั้นไม่ได้มีความแตกต่างจากบทสวดมนต์ทั่วๆไป เพียงแต่ได้คัดเลือกบทสวดมนต์ที่เหมาะสมมาสวดในช่วงข้ามปีเท่านั้นค่ะ ซึ่งสามารถเลือกบทสวดมนต์ข้ามปีมากกว่าหรือตามแบบในตัวอย่างที่เรายกมาให้ก็ได้เช่นกันค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วบทสวดมนต์ข้ามปีนั้นจะแบ่งเป็น 9 บทใหญ่ๆค่ะ เริ่มจากบทคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย   อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ   อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ   อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ บทกราบพระรัตนตรัย  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) นมัสการพระพุทธเจ้า  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา ...
Read More »

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศแบบดั้งเดิมโบราณมีเป็น 100 กว่าบท และแบบสมัยใหม่ที่มีการดัดแปลงให้เหมาะสมอีกหลายพันบทตามแต่ละประเทศ วัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป บทสวดบูชาพระพิฆเนศนั้นไม่สำคัญว่าจะสวดบทไหน หรือสวดกี่เที่ยว (สวด 3 จบ 5 จบ 7 จบ 9 จบก็ตามสะดวก) เพราะทุกบทสวดต่างมีความหมายที่เป็นการยกย่องพระพิฆเนศและเป็นการสื่อให้องค์พระพิฆเนศได้รับรู้ถึงความศรัทธาของเราที่มีต่อองค์ท่านนั่นเองค่ะ บทสวดพระพิฆเนศ (คาถาบูชาพระพิฆเนศ) โอม  ศรีคะเณศายะ นะ มะ ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  เทวา มาตา  ชากี  ปะระวะตี ปิตา มหาเทวะ ละฑุวัน กาโกคะ  ละเค สันตะ กะเร เสวา เอกทันตะ ทะยา  วันดะ  จาระ  ภุชา  ธารี มาเถ  สินทูระ  เสเห มุเส กี อะสะ วารี อันธะนะโก อางขะ เทตะโก กายา พามณะ นะโก กุตรระ  เทตะ โกทินะ ...
Read More »

บทสวดมนต์ชินบัญชร

บทสวดมนต์ชินบัญชร

บทสวดมนต์ชินบัญชรเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากลังกา ถูกค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ถูกดัดแปลงให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาบทสวดมนต์ชินบัญชรนี้เป็นประจำสม่ำเสมอนอกจากจะเกิดความสิริมงคลแก่ตนเองแล้ว ศัตรูยังไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม และยังช่วยขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆอีกด้วย ก่อนเริ่มสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานก่อนด้วยนะคะ บทสวดมนต์ชินบัญชร บทนำ (ตั้งจิตระลึกถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี) ปุตตะกาโมละเภปุตตัง     ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ       เทวานังปิยะตัง สุตตะวา อิติปิโส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโมพุทธายะ เริ่มบทสวดคาถาชินบัญชร ๑.  ชะยาสะนากะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง  เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา ๒.  ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฎฐะวีสะติ  นายะกา  สัพเพ ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา ๓.  สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน สังโฆ  ...
Read More »

บทสวดมนต์อิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดมนต์ที่เพื่อต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ทำให้จิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ เทวดาปกปักรักษา และเป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รัก จึงเป็นบทสวดที่พุทธศาสนิกชนนิยมสวดกันมาก วิธีสวดบทสวดมนต์อิติปิโสจะสวดเท่ากับอายุตัวเอง + 1 เช่น ผู้สวดอายุ 15 ก็สวด 15 จบ แล้วบวกอีก 1 เป็น 16 จบ ก่อนจะเริ่มทำการสวดบทอิติปิโสให้เราสวดบูชาพระรัตนตรัย และตั้งนะโม 3 จบก่อนค่ะ บทสวดมนต์อิติปิโส  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, ...
Read More »

บทสวดพระพุทธคุณ

บทสวดพระพุทธคุณ

บทสวดพระพุทธคุณนี้สวดเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อป้องกันภยันอันตรายอันจะกระทำแก่เรา ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ อมนุษย์ อสูรกาย สัตว์เดียรฉาน และป้องกันการประทุษร้ายเหล่านั้นได้ทั้งสิ้น หัวใจของบทสวดพระพุทธคุณกล่าวโดยย่อเป็นองค์ภาวนาภาษาบาลีว่า “อะ สัง วิ สุ โล ปุ สะ พุ ภะ” นั่นคือคาถานวหรคุณนั่นเอง แบบบาลี อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถาเทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ คำอ่าน อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ คำแปล พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น เป็นผู้แจกจ่ายธรรม เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ดีโดยชอบด้วยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ) เสด็จไปดี (คือไปที่ใดก็ยังประโยชน์ให้ที่นั้น) ทรงรู้แจ้งโลก ทรงเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึก หาผู้อื่นเปรียบมิได้ ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้แจกจ่ายธรรม ...
Read More »

บทสวดกรวดน้ำ

บทสวดกรวดน้ำ

กรวดน้ำเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำไว้แล้วไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยตั้งใจ พร้อมทั้งรินน้ำให้ไหลลงไปที่พื้นดินหรือที่รองรับ แล้วนำไปเทที่พื้นดินอีกต่อหนึ่งหรือรดที่โคนต้นไม้ก็ได้ค่ะ โดยประเพณีการกรวดน้ำนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนให้พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งได้มาทำบุญเลี้ยงพระ ทรงหลั่งทักษิโณทก (กรวดน้ำ) เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระญาติที่ล่วงลับของพระองค์ นับตั้งแต่นั้นมาเวลาทำบุญจึงนิยมใช้การกรวดน้ำเป็นสัญลักษณ์แทนการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล การกรวดน้ำนั้นมี 2 วิธี คือ กรวดน้ำเปียก ใช้น้ำเป็นสื่อ รินน้ำลงไปพร้อมกับอุทิศผลบุญกุศลไปด้วย และ กรวดน้ำแห้ง ไม่ใช้น้ำ ใช้แต่สิบนิ้วพนมอธิษฐาน แล้วอุทิศผลบุญกุศลไปให้ เราควรกรวดน้ำในขณะที่พระอนุโมทนาหรือหลังทำบุญเสร็จโดยทันที แต่หากไม่สะดวกจะทำตอนหลังก็ได้ แต่ควรทำในขณะนั้นดีกว่า ด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ ถ้ามีเปรตญาติมารอรับส่วนบุญ ท่านก็ย่อมได้รับในทันที และการรอไปกรวดที่บ้านหรือกรวดภายหลัง บางครั้งก็อาจลืมไป ผู้ที่เขาตั้งใจรับก็อด ผู้ที่เราตั้งใจจะให้ก็อดไปด้วยค่ะ บทสวดกรวดน้ำแบบยาวพร้อมคำแปล อิมินา ปุญญะกัมเมนะ อุปัชฌายา คุณุตตะรา (ด้วยบุญนี้ อุททิศให้ อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ) อาจะริยูปะการาจะ มาตาปิตา จะ ญาตะกา  (ปิยา มะมัง) (และอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน ทั้งพ่อแม่ และปวงญาติ) สุริโย จันทิมา ราชา คุณะวันตา นะราปิ จะ ...
Read More »