แนะนำ

บทสวดชุมนุมเทวดา

บทสวดชุมนุมเทวดา

บทสวดชุมนุมเทวดานั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศลังกา ราว พ.ศ. 500  ด้วยความเชื่อของชาวลังกาที่นับถือพุทธศาสนาในขณะนั้น ประสงค์ให้พระสงฆ์ช่วยเหลือตนให้เกิดสิริมงคลและป้องกันภยันตรายต่างๆ โดยการสวดมนต์และคาถาตามแบบอย่างพราหมณ์ เหตุนี้พระสงฆ์ลังกาจึงได้คิดวิธีสวดพระปริตรขึ้น เรียกว่า “ราชปริตร” แปลว่า มนต์คุ้มครองพระเจ้าแผ่นดิน ต่อมาประชาชนต่างก็นิยมให้มีการสวดพระปริตรในพิธีของตนบ้าง จึงเกิดเป็นประเพณีสืบต่อกันมาจนปัจจุบันนั่นเองค่ะ นอกจากนี้บทสวดชุมนุมเทวดายังมีแบ่งเป็นบทสวดชุมนุมเทวดา 7 ตำนาน และบทสวดชุมนุมเทวดา 12 ตำนานให้เราได้เลือกไปสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตกันนะคะ วันนี้เรามีให้ทั้ง 2 บทเลยพร้อมคำแปลให้ได้เข้าใจความหมายของบทสวดที่แท้จริงกันด้วย บทสวดชุมนุมเทวดา 7 ตำนาน สะรัชชัง สะเสนัง สะพันธุง นะรินทัง ปะริตตา นุภาโว สะทา รักขะตุติ ผะริตวา นะเมตตัง สะเมตตา ภะทันตา อะวิกขิต ตะจิตตา ปะริตตัง ภะณันตุ สะมันตา จักกะวาเฬสุ อัตราคัจฉันตุ เทวะตา สัทธัมมัง มุนิราชัสสะ สุณันตุ สัคคะโมกขะทัง สัคเค กาเม จะรูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน ทีเป รัฏเฐ จะคาเม ตะรุวะนะคะหะเน ...
Read More »

บทสวดพระปริตร

บทสวดพระปริตร

บทสวดพระปริตรเป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสําคัญมากในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้แก่พระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลาย มีทั้งหมด 12 บท เพื่อสวดคุ้มครองและป้องกันภัยอันตราย และยังทำให้เกิดความสุข ผ่อนภัยร้ายให้กลายเป็นเบาอีกด้วย บทสวดพระปริตรจะมีอานุภาพและอานิสงส์ก็ต่อเมื่อผู้สวดมีเมตตาจิตมุ่งประโยชน์แก่ผู้อื่น สวดถูกต้องตามอักขระวิธี เข้าใจความหมายของบทสวด และมีความเชื่อมั่นในอานุภาพของพระปริตรว่ามีจริง บทสวดพระปริตร 12 บทสวดมนต์มหัศจรรย์ 1. มงคลปริตร (มงคลชีวิต 38 ประการ) สวดเพื่อความเป็นมงคลให้กับชีวิต เนื้อความในบทสวดกล่าวถึงหลักปฏิบัติ 38 ประการที่จะช่วยให้ชีวิตมีแต่ความสุข ความเป็นสิริมงคล และความเจริญสูงสุดในชีวิต เอวัมเม สุตังฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน อะนา ถะปิณฑิกัสสะ อาราเมฯ อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตวา เยนะ ภะคะวา เตนุ ปะสังกะมิ อุปะสังกะมิตวา ภะคะวันตัง อะภิวาเทตวา เอกะมันตัง อัฏฐาสิฯ เอกะ มันตัง ฐิตา โข สา ...
Read More »

บทสวดมนต์พาหุง

บทสวดมนต์พาหุง

บทสวดมนต์พาหุง หรือ บทสวดพาหุงมหากา หรือที่เรียกแบบทางการว่าบทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถาเป็นบทสวดมนต์เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล มีชัยชนะ และมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าได้สวดเป็นประจำทุกวันค่ะ โดยจะต้องเริ่มสวดจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ แล้วก็ตามด้วยบทสวดมนต์พาหุงไปจนจบค่ะ วันนี้เรามีบทสวดมนต์พาหุงแบบบาลีพร้อมคำแปลมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะ เริ่มจากบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ) พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมา ...
Read More »

บทสวดสรภัญญะ

บทสวดสรภัญญะ

บทสวดสรภัญญะ คือ บทสวดทำนองสวดฉันท์เป็นทำนองแบบสังโยค สวดเป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์ของบทกลอน มักใช้สวดบูชาพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา การสวดบทสวดสรภัญญะมีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 สมัยนั้นนิยมสวดฉันท์ภาษาบาลีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผู้สวดส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุสงฆ์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระยาศรีสุนทรโวหารได้แปลบทสรรเสริญคุณต่างๆเป็นฉันท์ภาษาไทย เรียกว่า คำนมัสการคุณานุคุณ มีทั้งหมด 5 ตอน คือ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ บทสรรเสริญพระธรรมคุณ บทสรรเสริญพระสังฆคุณ บทสรรเสริญมาตาปิตุคุณ และบทสรรเสริญอาจาริยคุณตามลำดับ บทประพันธ์นี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันใช้สวดกันโดยทั่วไป ดังนี้ค่ะ บทสวดสรภัญญะ บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญะ คำบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) บทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ) อิติปิโส ...
Read More »

บทสวดพาหุงมหากา

บทสวดพาหุงมหากา

บทสวดพาหุงมหากา หรือที่เรียกแบบเป็นทางการว่าพระพุทธชัยมงคลคาถา หรือในภาษาบาลีเรียกว่า พาหุงมหาการุณิโก บทสวดพาหุงมหากานี้มีความยาวทั้งหมด 8 บท เป็นบทสวดสรรเสริญชัยชนะแปดประการที่พระสมณโคดมทรงมีเหนือมนุษย์และอมนุษย์ด้วยธรรมานุภาพ มิใช่ด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ ปัจจุบันมักใช้สวดต่อจากคาถาทำวัตรเช้าหรือเย็น ให้เริ่มสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แล้วก็พรพาหุงอันเริ่มด้วย พาหุงสะหัส จนไปถึง ทุคคาหะทิฏฐิ แล้วเรื่อยไปจนถึงมหาการุณิโกนาโถหิตายะ และจบลงด้วย “ภะวะตุสัพพะมังคะลัง สัพพะพุทธา สัพพะธรรมา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต”ค่ะ ตามตำนานกล่าวไว้ว่า พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี อ้างว่าฝันถึงสมเด็จพระวันรัต วัดป่าแก้ว แห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระวันรัตบอกกล่าวว่า รูปเป็นผู้แต่งคาถาพาหุงนี้ถวายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอง ให้พระองค์ไว้สวดเป็นประจำในพระบรมมหาราชวังและระหว่างออกศึกสงคราม จึงมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชแห่งพม่า และกอบกู้กรุงศรีอยุธยาจากกรุงหงสาวดีได้สำเร็จนั่นเองค่ะ วันนี้เรามีบทสวดพาหุงมหาการุณิโกพร้อมคำแปลมาฝากให้เพื่อนๆได้นำไปสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวกันค่ะ บทชัยมงคลคาถา (บทสวดพาหุงมหากา) ตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วสวดบทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ดังนี้ค่ะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ตั้งนะโม 3 จบ) ...
Read More »

บทสวดธรรมจักร

บทสวดธรรมจักร

บทสวดธรรมจักร หรือ บทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้ถ้าใครได้สวดจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง กิจการงานแขนงไหนที่ทำอยู่จะมีความเจริญก้าวหน้า และยังจะเป็นการเปลื้องทุกข์ภัยต่างๆได้อีกด้วย สิ่งร้ายจะกลายเป็นดี มีอายุยืน มีความสุขกาย สุขใจ และปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ส่วนภายในบทสวดธรรมจักรนั้นจะมีความหมายถึงธัมมะจักร ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโปรดปัญจวคีย์เปรียบประดุจวงล้อแห่งธรรมที่หมุนเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนา ภายในบทสวดยังมีชื่อสวรรค์ และ พรหมชั้นต่างๆสอดแทรกเข้ามาด้วยค่ะ บทสวดธรรมจักร บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร              อะนุตตะรัง  อะภิสัมโพธิง  สัมพุชฌิตวา  ตะถาคะโต ปะฐะมัง  ยัง  อะเทเสสิ  ธัมมะจักกัง  อะนุตตะรัง สัมมะเทวะ  ปะวัตเตนโต  โลเก  อัปปะฏิวัตติยัง ยัตถากขาตา  อุโภ  อันตา  ปะฎิปัตติ  จะ  มัชฌิมา จะตูสวาริยะสัจเจสุ  วิสุทธัง  ญาณะทัสสะนัง เทสิตัง  ธัมมะราเชนะ  สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง นาเมนะ  วิสสุตัง  สุตตัง  ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง เวยยากะระณะปาเฐนะ  สังคีตันตัมภะฌามะ  เสฯ คำแปล พระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เหมือนจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆยังมิได้ให้เป็นไปในโลกให้เป็นไปโดยชอบแล้ว ได้ทรงแสดงซึ่งพระอนุตตระธรรมจักรในกร คือ วัตรพระองค์ตรัสรู้ ซึ่งพิสูจน์ 2 ประการ ข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง แลปัญญาอันรู้เห็นในอริยสัจทั้ง ...
Read More »

บทสวดพระพิฆเนศ

บทสวดพระพิฆเนศ

ในสมัยโบราณบทสวดพระพิฆเนศแบบดั้งเดิมนั้นมีเป็นร้อยกว่าบทเลยนะคะ แต่ในปัจจุบันได้มีการดัดแปลงให้เหมาะสมตามแต่ละประเทศ ลัทธิ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างในประเทศไทยบทสวดพระพิฆเนศก็มีการประพันธ์ขึ้นมาใหม่อีกหลายบทที่ให้เราสามารถสวดคาถาบูชาได้ง่ายและมีความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ และก่อนสวดบทสวดพระพิฆเนศชาวพุทธจะตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วค่อยสวดมนต์บูชาเทพทางพราหมณ์ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์จะเริ่มสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นอันดับแรกแล้วต่อด้วยการสวดบูชาเทพองค์อื่นๆที่นับถือเพิ่มเติมค่ะ และแต่ละบทสวดสามารถสวดบูชา 1 จบ หรือ 3 , 5 , 7 , 9 จบก็สามารถทำได้ค่ะ วันนี้เรามีบทสวดพระพิฆเนศมาฝากเพื่อนๆให้ได้นำไปสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในครอบครัวกันค่ะ บทสวดพระพิฆเนศ (คาถาบูชาพระพิฆเนศ) โอม  ศรีคะเณศายะ นะ มะ ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  เทวา มาตา  ชากี  ปะระวะตี ปิตา มหาเทวะ ละฑุวัน กาโกคะ  ละเค สันตะ กะเร เสวา เอกทันตะ ทะยา  วันดะ  จาระ  ภุชา  ธารี มาเถ  สินทูระ  เสเห มุเส กี อะสะ วารี อันธะนะโก อางขะ เทตะโก ...
Read More »

บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยบทสวดอิติปิโสนั้นมีความเชื่อว่าถ้าเราสวดอิติปิโสเท่าอายุ หรือ สวดอิติปิโสเท่าอายุ (+1) จะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ทำให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ มีเทวดาปกปักรักษา เป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รัก นอกจากนี้การสวดอิติปิโสเท่าอายุก็เปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนั่นเอง สำหรับการสวดบทสวดอิติปิโสเท่าอายุ เราต้องตั้งนะโม 3 จบก่อนจะเริ่มทำสวดอิติปิโสเท่าอายุ โดยให้เราสวดเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 20 ปี เมื่อสวดครบ 20 จบ แล้วให้บวกอีก 1 เป็น 21 จบค่ะ บทสวดอิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ) เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว (คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น) เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า ...
Read More »

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (อวโลกิเตศวร) พระโพธิสัตว์ผู้มีพระเมตตา ผู้ทรงเอื้ออารีแก่มวลมนุษย์ที่กราบไหว้บูชาให้ประสบผลสำเร็จตามสิ่งที่หวัง มีเรื่องเล่ากันมานานว่าเจ้าแม่กวนอิมสามารถช่วยปัดเป่าความทุกข์ภัยพยันตรายให้ผู้ที่เดือดร้อน แล้วผู้ที่ขอให้ท่านช่วยเหลือถวายตัวเองโดยตั้งสัตย์และจิตอธิษฐานว่าจะไม่รับประทานเนื้อวัวตลอดชีวิตก็จะประสบผลสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ เพราะการไม่กินเนื้อสัตว์นั้นช่วยให้กรรมบางอย่างระงับไปเพราะไม่มีการฆ่าสัตว์นั้นอีกนั่นเองค่ะ การเริ่มบูชาเจ้าแม่กวนอิมที่บ้านครั้งแรกนั้นให้เราไหว้ด้วยดอกบัวสีชมพูหรือสีขาวจำนวน 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม ส้ม สาลี่ อย่างละ 4 ผล เพิ่มผลไม้อะไรอีกก็ได้ (ยกเว้นมะม่วง มังคุด พุทรา) ขนมเปี๊ยะหรือขนมไหว้พระจันทร์ น้ำชา 4 ถ้วย ซิ่วท้อด้วยก็ได้ (ถ้ามี) และเวลาสวดมนต์ควรถวายประคำด้วย 1 เส้น ส่วนวันธรรมดาก็ถวายน้ำชาและผลไม้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้ และการวางเจ้าแม่กวนอิมสามารถวางตรงไหนไว้ที่เป็นหิ้งพระก็ได้ แต่ต้องวางไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป สูงกว่าพระสงฆ์ ใกล้มหาเทพได้ และควรหันท่านขึ้นกับดวงชะตาราศีเกิดของผู้บูชาค่ะ เมื่อจะเริ่มบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิมให้เราตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วจึงสวดบทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม 3 จบ และแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีบูชาเจ้าแม่กวนอิมค่ะ และถ้าเราคิดจะตั้งบูชาเจ้าแม่กวนอิมแล้วต้องงดทานเนื้อวัวและห้ามถวายอาหารที่มีเนื้อสัตว์ต่อท่านโดยเด็ดขาดค่ะ บทสวดมนต์เจ้าแม่กวนอิม บทสรรเสริญพระคุณ นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ 1 ...
Read More »

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยฝึกจิต สร้างสมาธิ และช่วยให้มีจิตใจที่ผ่องใสก่อนนอน นอกจากบทสวดแต่ละบทจะสอดแทรกแง่คิดดีๆในการดำรงชีวิตแล้ว ยังช่วยในเรื่องของสมาธิ ปัญญา และการพิจารณาเรื่องต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากยิ่งขึ้น สำหรับเพื่อนๆคนใดที่กำลังหาบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง วันนี้เรามีมาฝากกันค่ะ บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมะสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง) บทสวดอาราธนาศีล 5 มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ ตะติยัมปิ  ...
Read More »