แนะนำ
Home » Tag Archives: คาถาชินบัญชร

Tag Archives: คาถาชินบัญชร

บทสวดมนต์ชินบัญชร

บทสวดมนต์ชินบัญชร

บทสวดมนต์ชินบัญชรเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่ตกทอดมาจากลังกา ถูกค้นพบในคัมภีร์โบราณและได้ถูกดัดแปลงให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษ ผู้ใดสวดภาวนาบทสวดมนต์ชินบัญชรนี้เป็นประจำสม่ำเสมอนอกจากจะเกิดความสิริมงคลแก่ตนเองแล้ว ศัตรูยังไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม และยังช่วยขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆอีกด้วย ก่อนเริ่มสวดให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วระลึกถึงหลวงปู่โตและตั้งคำอธิษฐานก่อนด้วยนะคะ บทสวดมนต์ชินบัญชร บทนำ (ตั้งจิตระลึกถึง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี) ปุตตะกาโมละเภปุตตัง     ธะนะกาโมละเภธะนัง อัตถิกาเยกายะญายะ       เทวานังปิยะตัง สุตตะวา อิติปิโส  ภะคะวา  ยะมะราชาโน  ท้าวเวสสุวัณโณ มรณังสุขัง  อะระหัง  สุคะโต  นะโมพุทธายะ เริ่มบทสวดคาถาชินบัญชร ๑.  ชะยาสะนากะตา  พุทธา  เชตะวา  มารัง  สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง  ระสัง  เย  ปิวิงสุ  นะราสะภา ๒.  ตัณหังกะราทะโย  พุทธา  อัฎฐะวีสะติ  นายะกา  สัพเพ ปะติฏฐิตา  มัยหัง  มัตถะเก  เต  มุนิสสะรา ๓.  สีเส  ปะติฏฐิโต  มัยหัง  พุทโธ  ธัมโม  ทะวิโลจะเน สังโฆ  ...
Read More »

บทสวดคาถาชินบัญชร

บทสวดคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร (อ่านว่า ชินะ- ชินนะบันชอน) เป็นบทสวดมนต์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี และยังเป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดมากที่สุด เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ การท่องบทสวดคาถาชินบัญชรให้เราเตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก และดอกมะลิร่วง (เด็ดก้านดอก) 1 กำ ธูปหอมอย่างดี 9 ดอก และเทียนจำนวน 9 เล่ม จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยบทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วจึงตั้งจิตระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี บทสวดคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งนะโม ๓ จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ บทนำ ...
Read More »