แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวดทําวัตรเช้า

Tag Archives: บทสวดทําวัตรเช้า

บทสวดทําวัตรเช้า

บทสวดทําวัตรเช้า

ทำวัตรเช้าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเลียนแบบมาแต่สมัยพุทธกาล ที่พระสงฆ์จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อฟังโอวาทเป็นกิจวัตรประจำ แต่ในปัจจุบันทำวัตรเช้าเป็นการไหว้พระสวดมนต์ของพระสงฆ์ตามปกติในตอนเช้าที่พึงทำตามหน้าที่หรือตามธรรมเนียมปกติ พุทธศาสนิกชนอย่างเราก็สามารถทำวัตรเช้าได้นะคะ อย่างวันนี้เรามีบทสวดทําวัตรเช้ามาฝากเพื่อนๆให้ได้นำไปสวดกัน เพื่อจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ในการเริ่มเช้าวันใหม่อย่างมีความสุขค่ะ บทสวดทําวัตรเช้า อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ  ภะคะวา,  พุทธัง  ภะคะวันตัง  อะภิวาเทมิ  (กราบ) สะวากขาโต  ภะคะวะตา  ธัมโม,  ธัมมัง  นะมัสสามิ  (กราบ) สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,   สังฆัง  นะมามิ  (กราบ) นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ โย  โส  ตะถาคะโต  อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ,  วิชชาจะระณะสัมปันโน  สุคะโต  โลกะวิทู,  อะนุตตะโร  ปุริสะทัมมะสาระถิ  สัตถาเทวะมะนุสสานัง  พุทโธ  ภะคะวา,  โย  อิมัง  โลกัง  สะเทวะกัง  สะมาระกัง  สะพรัหมะกัง,  ...
Read More »