แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวดมนต์ธรรมจักร

Tag Archives: บทสวดมนต์ธรรมจักร

บทสวดธรรมจักร

บทสวดธรรมจักร

บทสวดธรรมจักร หรือ บทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนี้ถ้าใครได้สวดจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง กิจการงานแขนงไหนที่ทำอยู่จะมีความเจริญก้าวหน้า และยังจะเป็นการเปลื้องทุกข์ภัยต่างๆได้อีกด้วย สิ่งร้ายจะกลายเป็นดี มีอายุยืน มีความสุขกาย สุขใจ และปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ส่วนภายในบทสวดธรรมจักรนั้นจะมีความหมายถึงธัมมะจักร ซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากัณฑ์แรกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโปรดปัญจวคีย์เปรียบประดุจวงล้อแห่งธรรมที่หมุนเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนา ภายในบทสวดยังมีชื่อสวรรค์ และ พรหมชั้นต่างๆสอดแทรกเข้ามาด้วยค่ะ บทสวดธรรมจักร บทขัดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร              อะนุตตะรัง  อะภิสัมโพธิง  สัมพุชฌิตวา  ตะถาคะโต ปะฐะมัง  ยัง  อะเทเสสิ  ธัมมะจักกัง  อะนุตตะรัง สัมมะเทวะ  ปะวัตเตนโต  โลเก  อัปปะฏิวัตติยัง ยัตถากขาตา  อุโภ  อันตา  ปะฎิปัตติ  จะ  มัชฌิมา จะตูสวาริยะสัจเจสุ  วิสุทธัง  ญาณะทัสสะนัง เทสิตัง  ธัมมะราเชนะ  สัมมาสัมโพธิกิตตะนัง นาเมนะ  วิสสุตัง  สุตตัง  ธัมมะจักกัปปะวัตตะนัง เวยยากะระณะปาเฐนะ  สังคีตันตัมภะฌามะ  เสฯ คำแปล พระตถาคตเจ้าได้ตรัสรู้ซึ่งพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว เหมือนจะทรงประกาศธรรมที่ใครๆยังมิได้ให้เป็นไปในโลกให้เป็นไปโดยชอบแล้ว ได้ทรงแสดงซึ่งพระอนุตตระธรรมจักรในกร คือ วัตรพระองค์ตรัสรู้ ซึ่งพิสูจน์ 2 ประการ ข้อปฏิบัติอันเป็นกลาง แลปัญญาอันรู้เห็นในอริยสัจทั้ง ...
Read More »