แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวดอิติปิโส

Tag Archives: บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดมนต์ที่เพื่อต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ทำให้จิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ เทวดาปกปักรักษา และเป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รัก จึงเป็นบทสวดที่พุทธศาสนิกชนนิยมสวดกันมาก วิธีสวดบทสวดมนต์อิติปิโสจะสวดเท่ากับอายุตัวเอง + 1 เช่น ผู้สวดอายุ 15 ก็สวด 15 จบ แล้วบวกอีก 1 เป็น 16 จบ ก่อนจะเริ่มทำการสวดบทอิติปิโสให้เราสวดบูชาพระรัตนตรัย และตั้งนะโม 3 จบก่อนค่ะ บทสวดมนต์อิติปิโส  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วิชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู, อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลส และตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดี เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม เป็นผู้มีความเจริญ เป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก, ...
Read More »

บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยบทสวดอิติปิโสนั้นมีความเชื่อว่าถ้าเราสวดอิติปิโสเท่าอายุ หรือ สวดอิติปิโสเท่าอายุ (+1) จะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ทำให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ มีเทวดาปกปักรักษา เป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รัก นอกจากนี้การสวดอิติปิโสเท่าอายุก็เปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนั่นเอง สำหรับการสวดบทสวดอิติปิโสเท่าอายุ เราต้องตั้งนะโม 3 จบก่อนจะเริ่มทำสวดอิติปิโสเท่าอายุ โดยให้เราสวดเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 20 ปี เมื่อสวดครบ 20 จบ แล้วให้บวกอีก 1 เป็น 21 จบค่ะ บทสวดอิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ) เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว (คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น) เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า ...
Read More »