แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวดแผ่เมตตา

Tag Archives: บทสวดแผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตตา

หลักพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนมีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก สัตว์เดรัจฉาน ตลอดจนเทพเทวา และเจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตมีความสุขเสมอกัน การแผ่เมตตาจึงเป็นทางปฏิบัติของพุทธศาสนาที่สามารถมองเห็นได้ว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางทำให้โลกเกิดความสุขได้ นอกจากนี้ผู้สวดแผ่เมตตาเป็นประจำก็จะมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้ เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ วันนี้เรามีบทสวดแผ่เมตตาทั้งแบบแผ่เมตตาให้ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายมาฝากเพื่อนๆให้นำไปสวดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในจิตใจกันค่ะ บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตัวเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌา ...
Read More »