แนะนำ
Home » Tag Archives: บทสวด

Tag Archives: บทสวด

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

บทสวดบูชาพระรัตนตรัย

สำหรับบทสวดบูชาพระรัตนตรัยนั้นเป็นบทสวดมนต์ที่มีไว้สำหรับบูชาคุณของพระรัตนตรัย ซึ่งประกอบไปด้วย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ค่ะ ด้านบนคือคำสวด ส่วนด้านล่างคือคำแปลนะคะ   อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ) พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ) พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ) สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ) พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)   ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก http://www.lib.ru.ac.th/journal/mar/mar_montra01.html http://www.phuttha.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-%E0%B9%93?print=1&tmpl=component
Read More »

บทสวดภาณยักษ์

บทสวดภาณยักษ์

การสวดภาณยักษ์ เป็นพิธีที่เชื่อกันว่า จะสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และปกป้องคุ้มครองผู้สวดและผู้สดับให้อยู่สุขสวัสดี เนื้อความที่นำมาสวดนั้นมาจากอาฏานาฏิยสูตร ซึ่งมีเนื้อหาว่า ด้วยรักษาในอาฏานาฏานคร บรรยายถึงเหตุการณ์การณ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ของท้าวจาตุมหาราชทั้ง 4 ผู้ปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และผู้ดูแลปกครองยักษ์ คนธรรพ์ กุมภัณฑ์ และนาค อาฏานาฏิยะสุตตะปาโฐ (ภาณยักษ์) เอวัมเม สุตัง ฯ เอกัง สะมะยัง ภะคะวา ราชะคะเห วิหะระติ คิชฌะกูเฏ ปัพพะเต ฯ อะถะโข จัตตาโร มะหาราชา มะหะติยา จะ ยักขะเสนายะ มะหะติยา จะ คันธัพพะเสนายะ มะหะติยา จะ กุมภัณฑะเสนายะ มะหะติยา จะ นาคะเสนายะ จะตุททิสัง รักขัง ฐะเปต๎วา จะตุททิสัง คุมพัง ฐะเปต๎วา จะตุททิสัง โอวะระณัง ฐะเปต๎วา อะภิกกันตายะ รัตติยา อะภิกกันตะวัณณา เกวะละกัปปัง คิชฌะกูฏัง โอภาเสต๎วา เยนะ ภะคะวา ...
Read More »

บทสวดบารมี 30 ทัศ

บทสวดบารมี 30 ทัศ

บารมี 30 ทัศ คือ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ บารมีที่บำเพ็ญนั้นมีทั้งหมด 10 ข้อ บารมีที่บำเพ็ญมานั้นก็คือ ทานบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี รวมเรียกว่าบารมี 30 (3 x 10) โดยแบ่งเป็นบารมีชั้นธรรมดา 10 (บารมี) บารมีชั้นกลาง 10 (อุปบารมี) และ บารมีชั้นสูง 10 (ปรมัตถบารมี) รวมเป็นบารมี 30 ประการ โดยบทสวดนี้สืบทอดโดยครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทยค่ะ เรามาดูบทสวดบารมี 30 ทัศ พร้อมคำแปลกันได้เลยค่ะ ทานะ ปาระมี สัมปันโน , ทานะ อุปะปารมี สัมปันโน , ทานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , ...
Read More »

บทสวดมนต์ข้ามปี

บทสวดมนต์ข้ามปี

กิจกรรมบทสวดมนต์ข้ามปีซึ่งจะจัดในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม ถึง 1 มกราคม ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆ แต่ถ้าหากท่านใดไม่สะดวก อยากจะสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่บ้านก็ได้เช่นกัน หากเราทำใจให้สงบและตั้งใจก็สามารถสวดมนต์ข้ามปีที่บ้านได้เช่นกันค่ะ โดยบทสวดมนต์ข้ามปีนั้นไม่ได้มีความแตกต่างจากบทสวดมนต์ทั่วๆไป เพียงแต่ได้คัดเลือกบทสวดมนต์ที่เหมาะสมมาสวดในช่วงข้ามปีเท่านั้นค่ะ ซึ่งสามารถเลือกบทสวดมนต์ข้ามปีมากกว่าหรือตามแบบในตัวอย่างที่เรายกมาให้ก็ได้เช่นกันค่ะ โดยส่วนใหญ่แล้วบทสวดมนต์ข้ามปีนั้นจะแบ่งเป็น 9 บทใหญ่ๆค่ะ เริ่มจากบทคำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย   อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ   อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ   อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ บทกราบพระรัตนตรัย  อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) นมัสการพระพุทธเจ้า  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา ...
Read More »

บทสวดพระพิฆเนศ

บทสวดพระพิฆเนศ

ในสมัยโบราณบทสวดพระพิฆเนศแบบดั้งเดิมนั้นมีเป็นร้อยกว่าบทเลยนะคะ แต่ในปัจจุบันได้มีการดัดแปลงให้เหมาะสมตามแต่ละประเทศ ลัทธิ และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไป อย่างในประเทศไทยบทสวดพระพิฆเนศก็มีการประพันธ์ขึ้นมาใหม่อีกหลายบทที่ให้เราสามารถสวดคาถาบูชาได้ง่ายและมีความเข้าใจมากขึ้นนั่นเองค่ะ และก่อนสวดบทสวดพระพิฆเนศชาวพุทธจะตั้งนะโม 3 จบก่อน แล้วค่อยสวดมนต์บูชาเทพทางพราหมณ์ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์จะเริ่มสวดบูชาพระพิฆเนศเป็นอันดับแรกแล้วต่อด้วยการสวดบูชาเทพองค์อื่นๆที่นับถือเพิ่มเติมค่ะ และแต่ละบทสวดสามารถสวดบูชา 1 จบ หรือ 3 , 5 , 7 , 9 จบก็สามารถทำได้ค่ะ วันนี้เรามีบทสวดพระพิฆเนศมาฝากเพื่อนๆให้ได้นำไปสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและคนในครอบครัวกันค่ะ บทสวดพระพิฆเนศ (คาถาบูชาพระพิฆเนศ) โอม  ศรีคะเณศายะ นะ มะ ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ  เทวา มาตา  ชากี  ปะระวะตี ปิตา มหาเทวะ ละฑุวัน กาโกคะ  ละเค สันตะ กะเร เสวา เอกทันตะ ทะยา  วันดะ  จาระ  ภุชา  ธารี มาเถ  สินทูระ  เสเห มุเส กี อะสะ วารี อันธะนะโก อางขะ เทตะโก ...
Read More »

บทสวดอิติปิโส

บทสวดอิติปิโส

บทสวดมนต์อิติปิโสเป็นบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ โดยบทสวดอิติปิโสนั้นมีความเชื่อว่าถ้าเราสวดอิติปิโสเท่าอายุ หรือ สวดอิติปิโสเท่าอายุ (+1) จะช่วยต่อดวงชะตาให้ยืนยาว ป้องกันภูติผีปีศาจ แคล้วคลาดจากโรคภัยและอุบัติเหตุต่างๆ ทำให้มีจิตใจเข้มแข็ง มีปัญญาดี หลับสบาย มีสมาธิ มีเทวดาปกปักรักษา เป็นคนมีเสน่ห์และเป็นที่รัก นอกจากนี้การสวดอิติปิโสเท่าอายุก็เปรียบเสมือนปฐมบทแห่งการบูชาคุณหรือการถวายพระพรพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธนั่นเอง สำหรับการสวดบทสวดอิติปิโสเท่าอายุ เราต้องตั้งนะโม 3 จบก่อนจะเริ่มทำสวดอิติปิโสเท่าอายุ โดยให้เราสวดเกินอายุ 1 จบ เช่น อายุ 20 ปี เมื่อสวดครบ 20 จบ แล้วให้บวกอีก 1 เป็น 21 จบค่ะ บทสวดอิติปิโส อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติฯ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ความรู้และความประพฤติ) เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว (คือ ไปที่ใดยังประโยชน์ให้ที่นั้น) เป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่า ...
Read More »

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน

การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยฝึกจิต สร้างสมาธิ และช่วยให้มีจิตใจที่ผ่องใสก่อนนอน นอกจากบทสวดแต่ละบทจะสอดแทรกแง่คิดดีๆในการดำรงชีวิตแล้ว ยังช่วยในเรื่องของสมาธิ ปัญญา และการพิจารณาเรื่องต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากยิ่งขึ้น สำหรับเพื่อนๆคนใดที่กำลังหาบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง วันนี้เรามีมาฝากกันค่ะ บทสวดมนต์ก่อนนอน บทสวดบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวา เทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมะสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง) บทสวดอาราธนาศีล 5 มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ ทุติยัมปิ  มะยัง  ภันเต  วิสุง  วิสุง  รักขะนัตถายะ  ติสะระเณนะสะหะ  ปัญจะ  สีลานิ  ยาจามะ ตะติยัมปิ  ...
Read More »

บทสวดแผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตตา

หลักพระพุทธศาสนาสอนให้ทุกคนมีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก สัตว์เดรัจฉาน ตลอดจนเทพเทวา และเจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตมีความสุขเสมอกัน การแผ่เมตตาจึงเป็นทางปฏิบัติของพุทธศาสนาที่สามารถมองเห็นได้ว่าการที่มนุษย์หวังดีต่อกันนั้นเป็นทางทำให้โลกเกิดความสุขได้ นอกจากนี้ผู้สวดแผ่เมตตาเป็นประจำก็จะมีจิตใจอ่อนโยน เยือกเย็นลงได้ เป็นเหตุให้ไม่เบียดเบียนกันแต่จะอุดหนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะ วันนี้เรามีบทสวดแผ่เมตตาทั้งแบบแผ่เมตตาให้ตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายมาฝากเพื่อนๆให้นำไปสวดเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายในจิตใจกันค่ะ บทสวดแผ่เมตตาให้แก่ตัวเอง อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ บทสวดแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌา ...
Read More »

บทสวดคาถาชินบัญชร

บทสวดคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร (อ่านว่า ชินะ- ชินนะบันชอน) เป็นบทสวดมนต์ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี และยังเป็นหนึ่งในบทสวดมนต์ที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมสวดมากที่สุด เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ศัตรูไม่กล้ากล้ำกราย มีเมตตามหานิยม ขจัดภัยตลอดจนคุณไสยต่างๆ การท่องบทสวดคาถาชินบัญชรให้เราเตรียมดอกไม้ 3 สี หรือดอกบัว 9 ดอก และดอกมะลิร่วง (เด็ดก้านดอก) 1 กำ ธูปหอมอย่างดี 9 ดอก และเทียนจำนวน 9 เล่ม จากนั้นให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยการตั้งนะโม 3 จบ ต่อด้วยบทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ แล้วจึงตั้งจิตระลึกถึงสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี บทสวดคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ตั้งนะโม ๓ จบ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ บทนำ ...
Read More »

บทสวดมนต์ประจําวัน

บทสวดมนต์ประจําวัน

การสวดมนต์ประจําวันเป็นการฝึกจิตที่ดีเยี่ยมเลยนะคะ ถึงแม้ว่าเราจะยังจำหรือแปลความหมายของบทสวดมนต์ไม่ค่อยเข้าใจก็ตาม แต่เราก็ได้เสริมดวงชะตา สร้างบุญบารมี และเป็นการปลูกฝังความศรัทธาในพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในจิตใจอีกด้วยค่ะ วันนี้เรามีบทสวดมนต์ประจําวันมาฝากให้เพื่อนๆได้นำไปสวดมนต์ทั้งเช้าและเย็นกันเลยค่ะ เพื่อทำให้จิตใจของเราผ่องใสขึ้นด้วยนะคะ บทสวดมนต์ประจําวัน ก่อนสวดมนต์ : เราควรเตรียมน้ำสำหรับกรวดน้ำแผ่เมตตา 1 ชุด น้ำดื่มสำหรับไว้จิบแก้คอแห้งเวลาสวดมนต์ค่ะ และที่สำคัญควรทำจิตใจให้สงบ โดยการนั่งสมาธิก่อนประมาณ 3 – 5 นาทีค่ะ หลังจากนั้น จุดธูป 3 ดอก บูชาพระรัตนตรัย จุดธูป 7 ดอก บูชาพระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง พระแม่ธรณี ผีบ้าน ผีเรือน จุดธูป 16 ดอก กล่าวบูชาเทพยะดา เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกผู้ทุกพระองค์ คำบูชาพระ อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  ปูเชมิ อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  ปูเชมิ อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  ปูเชมิ คำบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ ...
Read More »