แนะนำ
Home » Tag Archives: ปรมัตถบารมี

Tag Archives: ปรมัตถบารมี

บทสวดบารมี 30 ทัศ

บทสวดบารมี 30 ทัศ

บารมี 30 ทัศ คือ การบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ บารมีที่บำเพ็ญนั้นมีทั้งหมด 10 ข้อ บารมีที่บำเพ็ญมานั้นก็คือ ทานบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี รวมเรียกว่าบารมี 30 (3 x 10) โดยแบ่งเป็นบารมีชั้นธรรมดา 10 (บารมี) บารมีชั้นกลาง 10 (อุปบารมี) และ บารมีชั้นสูง 10 (ปรมัตถบารมี) รวมเป็นบารมี 30 ประการ โดยบทสวดนี้สืบทอดโดยครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทยค่ะ เรามาดูบทสวดบารมี 30 ทัศ พร้อมคำแปลกันได้เลยค่ะ ทานะ ปาระมี สัมปันโน , ทานะ อุปะปารมี สัมปันโน , ทานะ ปะระมัตถะปารมี สัมปันโน เมตตา ไมตรี กะรุณา มุทิตา อุเปกขา ปาระมีสัมปันโน , ...
Read More »