แนะนำ
Home » Tag Archives: องค์ใดพระสัมพุทธ

Tag Archives: องค์ใดพระสัมพุทธ

บทสวดสรภัญญะ

บทสวดสรภัญญะ

บทสวดสรภัญญะ คือ บทสวดทำนองสวดฉันท์เป็นทำนองแบบสังโยค สวดเป็นจังหวะหยุดตามรูปประโยคฉันทลักษณ์ของบทกลอน มักใช้สวดบูชาพระรัตนตรัยในพระพุทธศาสนา การสวดบทสวดสรภัญญะมีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 สมัยนั้นนิยมสวดฉันท์ภาษาบาลีที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผู้สวดส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุสงฆ์ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระยาศรีสุนทรโวหารได้แปลบทสรรเสริญคุณต่างๆเป็นฉันท์ภาษาไทย เรียกว่า คำนมัสการคุณานุคุณ มีทั้งหมด 5 ตอน คือ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ บทสรรเสริญพระธรรมคุณ บทสรรเสริญพระสังฆคุณ บทสรรเสริญมาตาปิตุคุณ และบทสรรเสริญอาจาริยคุณตามลำดับ บทประพันธ์นี้ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันใช้สวดกันโดยทั่วไป ดังนี้ค่ะ บทสวดสรภัญญะ บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย คำแปลและทำนองสรภัญญะ คำบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ) สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) บทสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ (ทำนองสรภัญญะ) อิติปิโส ...
Read More »